UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Doktorat na Vistuli / Nauki o polityce i administracji / Nauki o polityce i administracji – tryb eksternistyczny

Tryb eksternistyczny

Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji w trybie eksternistycznym

O nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  oraz Uchwałą Nr /12.10/2022 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 12 października 2022 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny Nauki o polityce i administracji.

W sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, prosimy o kontakt mailowy na adres nauka@vistula.edu.pl.Jednocześnie uprzejmie przypominamy zainteresowanym osobom, że zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, przewody doktorskie wszczęte na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy, należy zakończyć przed 31 grudnia 2024 r. Przewody niesfinalizowane do tego dnia zostaną zamknięte.

Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych

 • Dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiB: systemy polityczne, w tym systemy partyjne; etnopolityka. Kontakt: w.konarski@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Agnieszka Legucka prof. AFiB: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej; konflikty zbrojne w Europie po 1989 r. Kontakt: a.legucka@vistula.edu.pl
 • Dr Bartłomiej Nowak: stosunki międzynarodowe; europeistyka (jako promotor pomocniczy). Kontakt: b.nowak@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Jerzy Paśnik: polityczne i prawne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa w aspekcie instytucjonalnym i społecznym, szczególnie gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz praw obywatelskich. Kontakt: j.pasnik@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Zbigniew Romek prof. AFiB: myśl społeczna i polityczna XX i XXI wieku. Kontakt: z.romek.@vistula.edu.pl.
 • Dr hab. Stanisław Stępka prof. AFiB: badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku; najnowsza historia społeczno-polityczna Polski. Kontakt: s.stepka@vistula.edu.pl.

Standardy rozprawy doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem:

Standardy rozprawy doktorskiej

Przewody doktorskie w toku

Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora:  26 lutego 2024 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 9 lipca 2024 r.

Recenzenci: dr hab. Stanisław Faliński, prof. UwS  recenzja
dr hab. Helena Kisilowska, prof. URad – recenzja
dr hab. Marek Klimek, prof. UKEN – recenzja

Promotor: dr hab. Anna Gołębiowska, prof. APoż
Promotor pomocniczy: dr hab. Iwona Przychocka, prof. WAT

Streszczenie: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Ostatnio obronione doktoraty

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  25 marca 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 15 stycznia 2024 r.

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Derkacz, prof. em. Uniwersytet Wrocławski  recenzja
dr hab. Ewa Maria Marciniak, prof. UW – Uniwersytet Warszawski – recenzja

Promotor: dr hab. Zbigniew Romek, prof. AFiB Vistula

Streszczenie: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 17 grudnia 2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 15 stycznia 2024 r.

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie recenzja
prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu recenzja

Promotor: dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH w Siedlcach

Streszczenie: pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 14 listopada 2016 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 15 stycznia 2024 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Socha Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej recenzja
prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Uniwersytet Warszawski recenzja

Promotor: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
Promotor pomocniczy: dr hab. Aleksander Babiński

Streszczenie: pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora:  3 lipca 2023 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2023 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Gryz Akademia Sztuki Wojennej recenzja
prof. dr hab. Stanisław Hoc Uniwersytet Opolski – recenzja
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz – Uniwersytet Gdański – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Hubert Królikowski

Streszczenie: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora: 22 maja 2023 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 20 listopada 2023 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Antoszewski Uniwersytet Wrocławski recenzja
prof. dr hab. Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski recenzja
dr hab. Krzysztof Urbaniak, prof. UAM recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Solarz, prof. AEH

Streszczenie: pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego:  25 marca 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 16 stycznia 2023 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Nowak – Uniwersytet w Białymstoku – recenzja; prof. dr hab. Tomasz Żyro – Uniwersytet Warszawski  – recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

Streszczenie: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 11 czerwca 2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 25 stycznia 2023 r.

Recenzenci: dr hab. Marek Klimek, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – recenzja; dr hab. Krzysztof Stępniak, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – recenzja

Promotor: dr hab. Zbigniew Romek, prof. AFiB Vistula

Streszczenie: pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:  14 grudnia 2022 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lipca 2023 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Bokajło – Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu – recenzja;
dr hab. Jolanta Łodzińska – prof. UKSW  – recenzja;
dr hab. Jakub Szlachetko – Uniwersytet Gdański  – recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Solarz, prof. AEH

Streszczenie: pobierz 

Rozprawa: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora: 7 października 2021 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 5 kwietnia 2022 r.

Recenzenci: dr hab. Valeriy Korniyenko prof. UANP (Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny) – recenzja;  dr hab. Wiesław Rehan – recenzja;  prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Solarz prof. AEH

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8 kwietnia 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 8 listopada 2021 r.

Recenzenci: dr hab. Michał Słowikowski (UŁ) – recenzja; dr hab. Wojciech Nowiak prof. UAM – recenzja.

Promotor: dr hab. Leszek Buliński prof. A-SW

Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8 kwietnia 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 13 lipca 2021 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Alfred Lutrzykowski – recenzja; dr hab. Marcin Skinder, prof. UKW – recenzja.

Promotor: dr hab. Sebastian Kozłowski

Streszczenie: Pobierz

Data obrony rozprawy doktorskiej: 06.07.2020r.

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.03.2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 6.07.2020 r.,

Recenzenci: dr hab. Karol Karski, prof. UW – recenzja; dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR – recenzja

Promotor: dr hab. Piotr Rozwadowski, prof. SAN

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.11.2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 27.02.2020 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Papuziński – recenzja, prof. dr hab. Jacek Zieliński – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Adam Koseski

Promotor pomocniczy: dr Vadym Zheltovskyy

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 22.06.2015 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 16.12.2019 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Rauziński – recenzja, dr hab. Violetta Korporowicz – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Adam Kurzynowski

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Streszczenie: Pobierz

Wymagane dokumenty przy postępowaniu doktorskim w trybie eksternistycznym

 1. kwestionariusz osobowy – druk do pobrania ze strony internetowej;
 2. życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; certyfikat znajomości języka obcego lub dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada na poziomie minimum B2 lub dokument poświadczający kształcenie na tym poziomie;
 4. certyfikat znajomości języka obcego lub dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada na poziomie minimum B2 lub dokument poświadczający kształcenie na tym poziomie;
 5. posiada w dorobku co najmniej:
  a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 
  b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
  c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
 6. konspekt pracy doktorskiej o objętości 4 – 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  1. proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
  2. cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności, 
  3. pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,
  4. stan badań, 
  5. proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę, 
  6. zakres przewidywanych kwerend badawczych;
 7. wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora oraz promotora pomocniczego –stanowiący załącznik do Uchwały w sprawie sposobu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora;
 8. dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł;
 9. dowód osobisty (do wglądu).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się także z następującymi dokumentami:

Ogólne zasady
Kwestionariusz osobowy
Zarządzenie 4-03-2024 ws. opłat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

Kontakt do Biura Obsługi Doktorantów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.