UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Czasopismo „Społeczeństwo i Polityka”

Społeczeństwo i Polityka

Aktualności

Rok Józefa Wybickiego

U progu nowego roku akademickiego 2021/2022 zapraszamy do składania artykułów do numerów planowanych na rok 2022. Będzie to rok Józefa Wybickiego, autora słów do hymnu państwowego. Zapraszamy Autorów do podjęcia w swoich pracach tematyki związanej z symbolami narodowymi, ich znaczenia w przestrzeni społecznej.

Wskazówki dla autorów

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na wymogi, jakimi musi się obecnie kierować Redakcja publikując Państwa teksty. Wszystkie szczegóły znajdują się w dalszych sekcjach naszej strony.

Zaproszenie do składania artykułów

W nowej formule zapraszamy do składania artykułów podejmujących zwłaszcza następujące tematy:

 • rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
 • rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca i Czerwca ’76;
 • rozpad Związku Radzieckiego i odzyskanie niepodległości przez republiki wchodzące w jego skład;
 • rocznica utworzenia Grupy V4;
 • rocznica ataków na World Trade Center;
 • rocznica wybuchu wojny domowej w Syrii wraz z jej globalnymi konsekwencjami.

Zmiany w redakcji

Drodzy Państwo,

W naszej Redakcji nastąpiły zmiany – osobowe i programowe. Witamy na stanowisku Redaktor Naczelnej dr hab. Aldonę Piwko, prof. AFiB Vistula. Do Kolegium Redakcyjnego dołączyli dr hab. Wojciech Kostecki, koordynator ds. badań w Uczelni oraz dr Elżbieta Kopciuszewska – redaktor statystyczny. W kwestiach programowych jesteśmy szczególnie zainteresowani interdyscyplinarnym ujęciem tematyki, a więc analizami przeprowadzonymi w wielowymiarowym kontekście: polityki międzynarodowej, gospodarki, finansów i ekonomii, problematyki bezpieczeństwa, problematyki społecznej i kulturowej. Czekamy na prace wykorzystujące metody ilościowe i oparte na bazach danych. Zapraszamy także do składania recenzji nowych publikacji naukowych, szczególnie tych ukazujących się na międzynarodowym rynku wydawniczym. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń wspiera rozwój nauki oraz inspiruje do indywidualnych poszukiwań. Niezmiennie natomiast z satysfakcją będziemy na naszych łamach gościć tak Autorów utytułowanych, jak i tych na początku kariery naukowej, a także ambitnych doktorantów 🙂

tytuł

Aktualny numer

Dane wydawnicze:

Społeczeństwo i Polityka
2021, Numer 4(69)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Czytaj mniej

Dane wydawnicze:

Społeczeństwo i Polityka
2021, Numer 4(69)
ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Czytaj więcej

Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne
ISSN 1733-8050

„Społeczeństwo i Polityka” to czasopismo naukowe powstałe w 2004 r. z inicjatywy pracowników Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Wraz z włączeniem AH w skład Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, od 1 października 2019 r. jego wydawcą stała się AFiBV.

Celem pisma jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego oraz pełnienie roli forum, na którym prezentowane są wyniki najnowszych badań. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, przede wszystkim z dyscypliny: nauki o polityce i administracji, ale także ekonomii i finansów, zarządzania i historii.

Zgodnie z listą MNiE, za publikacje w periodyku przyznaje się 40 punktów.

Czasopismo indeksowane jest w bazach: European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH+) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Wybrane artykuły zamieszczane w czasopiśmie są także udostępniane za pośrednictwem portalu naukowego Academia.edu.

Czasopismo jest dostępne w formie drukowanej i elektronicznej, przy czym wersja papierowa jest wersją pierwotną.

Czasopismo opiera się na zasadach etyki sformułowanych przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (Comittee on Public Ethics – COPE).

Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: + 48 22 457 23 70 (Rektorat); 22 457 23 89 (Wydawnictwo)
https://www.vistula.edu.pl/nauka-i-badania/spoleczenstwo-i-polityka

Kontakt e-mail z Redakcją
dr hab. Aldona Piwko
redakcja@vistula.edu.pl

Słowa kluczowe numeru:
deskrypcja, dialog, efektywność, formuła polityczna, implementacja, Jarosław Kaczyński, koncentracja, koncepcja, krew, optymalizacja procesów, organizacja pracy, polityka zagraniczna, robotyzacja, sektor bankowy, struktura, system polityczny, sztuczna inteligencja, szyfr, tabu, tajne operacje, ubój ofiarniczy, ubój religijny, wywiad, zarządzanie procesowe

Keywords of the number:
artificial intelligence, banking sector, blood, code, concentration, concept, covert actions, description, dialogue, efficiency, foreign policy, implementation, intelligence, Jarosław Kaczyński, political system, politics formula, process management, process optimization, religious, robotic process automation, sacrificial, slaughter, structure, taboo, work organization

Załączniki do pobrania

Okładka
Strona redakcyjna
Spis treści
Table of Contents
Pobierz Adobe Acrobat

Artykuły

Od Redakcji

Word of the Editor-in-Chief

Kościół, Lewica, Dialog Adamia Michnika jako oswajanie kapłana i błazna Leszka Kołakowskiego

Wizja ustroju Polski Jarosława Kaczyńskiego

Strukturalne zmiany sektora bankowego Unii Europejskiej w latach 2004–2019

Kulisy rywalizacji wybranych państw. Tajne operacje współczesnych służb wywiadowczych – zarys problematyki

Tabu krwi. Pojęcia uboju religijnego i ofiarniczego w ujęciu interdyscyplinarnym

Lista recenzentów w roku 2021

Lista

Rada Naukowa oraz Kolegium Redakcyjne

Przewodniczący:

dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)

Członkowie:

 • dr hab. Nadiya Armasz (Centrum Ekspertyz i Badań Sądowych w Kijowie)
 • prof. dr Stanislav Buka (Bałtycka Akademia Międzynarodowa w Rydze)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 

 • prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka)
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • Axel Schmidt-Gödelitz (ost-west-forum Gut Gödelitz e. V.)
 • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Uniwersytet Łódzki)

Redakcja naukowa
dr hab. Aldona Piwko – redaktor naczelny
dr Grażyna Gadomska – członek redakcji
dr hab. Zbigniew Romek – członek redakcji
dr hab. Wojciech Kostecki – koordynator ds. badań

Redakcja techniczna
Rafał Klonowski – redaktor techniczny

Redakcja językowa
mgr Jakub Nowak (j. polski)
mgr Dariusz Sielski (j. angielski)

Kwalifikacja artykułów

Tekst artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

 1. ocenie wstępnej – dokonywanej przez Kolegium Redakcyjne ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym czasopisma;
 2. ocenie recenzentów (w systemie double blind).

Recenzje przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na tekst, autor – oprócz tekstu recenzji – otrzymuje go wraz z naniesionymi uwagami.

Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst i odpowiedzi na uwagi recenzentów autor wysyła do redakcji wraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (plik do pobrania w linku poniżej).

Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z Kolegium Redakcyjnym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

 1. Oceny artykułu dokonuje dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor.
 2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W tym celu Redakcja zapewnia zanonimizowanie tekstu (usunięcie danych osobowych, właściwości pliku, przypisów i zwrotów, które wskazują autora tekstu, (np. przypis: „jak pisałem/łam w…”), o ile nie zrobił tego autor (por. „Wskazówki dla autorów”).
 3. Recenzja sporządzana jest na formularzu (karta oceny) przekazanym recenzentowi (do pobrania także w linku poniżej).
 4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
  a. Praca może być opublikowana.
  b. Praca może być opublikowana, pod warunkiem dokonania:
  – niewielkich zmian,
  – znacznych zmian.
  c. Praca powinna być odrzucona.
 5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
  a. odrzucane są prace nieoryginalne oraz prace zawierające poważne błędy merytoryczne;
  b. przez określenie „niewielkie zmiany” rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych lub danych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac, poprawienie lub uzupełnienie streszczenia tekstu;
  c. przez określenie „znaczne zmiany” rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków lub dodanie nowych, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze) oraz na stronie internetowej.
 7. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie mogą również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.

Wydawca wprowadził w 2012 r. procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie wystąpił, a pomimo to jest ona wskazana jako autor bądź współautor publikacji. Oba zjawiska są przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

 • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
 • W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, warunkiem publikacji jest określenie wkładu każdego z nich w powstanie publikacji oraz podanie afiliacji.

Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym instytucji zatrudniającej autora.

Redakcja jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności i nieuczciwości naukowej.

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ

Recenzenci

Rok 2020

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Adam R. Bartnicki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Tadeusz Bartoś (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr hab. Daniel Boćkowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Przemysław P. Damski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr hab. Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
 • dr Magdalena El Ghamari (Collegium Civitas)
 • dr hab. Jerzy P. Gieorgica (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
 • dr Anna Grzywacz (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Krzysztof Kandefer (Wyższa Szkoła Bankowa)
 • prof. Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Wawrzyniec Konarski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Karol Kujawa (Akademia WSB)
 • dr hab. Agnieszka Legucka (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Juliusz Michał Maliszewski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Stefan Marcinkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Ryszard Michalski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Maciej Onasz (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr hab. Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Radosław Sierocki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Filia w Warszawie)
 • dr Krzysztof Zdulski (Uniwersytet Łódzki)

Rok 2019

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Adam Bartnicki (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Tadeusz Bartoś (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Konrad Bobiatyński (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Piotr Chrobak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Barbara Cieślińska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr. hab. inż. Tadeusz Compa (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
 • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Łukasz Dominiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Ireneusz Teodor Dziubek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • dr hab. Janusz Falecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr Michał Norbert Faszcza (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Andrzej Gładysz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. Marek Ilnicki (badacz niezależny)
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr. hab. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Zbigniew Lewicki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Lubiewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • prof. dr hab. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Jan Muś (Instytut Europy Środkowej w Lublinie)
 • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Inetta Nowosad (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr Maciej Onasz (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
 • dr Marta Petrykowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Renata Podgórzańska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Jakub Polit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Maciej Jerzy Raś (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Jacenty Siewierski (badacz niezależny)
 • dr hab. Tomasz Skrzyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Piotr Solarz (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
 • dr hab. Stanisław Stępka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Jarosław Struniawski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • prof. dr hab. Józef Styk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr hab. Maria Ewa Szatlach (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Anna Śliz (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dariusz Wojakowski (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie)
 • dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr. hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Rok 2018

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Bogusław Bębenek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Paweł Ciszek (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Ireneusz T. Dziubek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Anna Garczewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. Marek Ilnicki (badacz niezależny)
 • dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska)
 • dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Monika Kostaszuk-Romanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr. hab. Dariusz Kozerawski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Olga Letka-Spychała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Paweł Lubiewski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr hab. Kinga Machowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Norbert Malec (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Andrzej Nawrocki (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Izabela Oleksiewicz (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka)
 • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Tomasz Skrzyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Stanisław Stępka (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Jarosław Struniawski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
 • dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Jarosław Wołkonowski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. inż. Jerzy Zawisza (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Filia w Warszawie)
 • dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Rok 2017

 • dr hab. Andrzej Aksamitowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Krystyna M. Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr Marek Cupryjak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Jarosław Cymerski (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Stanisław Faliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr Michał Norbert Faszcza (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
 • dr Agata Furgała (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa)
 • dr Anna Garczewska (Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Liudmyla Krywaczuk (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia)
 • dr hab. Zbigniew Leszczyński (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Tomasz Nałęcz (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • prof. dr hab. Stefan Opara (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr Jan Pałgan (Szczecińska Szkoła Wyższa Balticum)
 • dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Zbigniew Romek (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
 • dr hab. Tomasz Słomka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Stanisław Stępka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Zenon Trejnis (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • prof. dr hab. Lech W. Zacher (Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • dr hab. Hanna Żuraw (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

Rok 2016

Wskazówki dla autorów

Wymogi redakcyjne

 • Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
 • Prosimy o dołączenie do tekstu zwięzłej informacji o Autorze (tytuł/stopień naukowy, afiliacja, numer ORCiD – koniecznie, dane korespondencyjne).
 • Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie pdf na stronie czasopisma).
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niewielkich skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.
 • Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.
 • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują egzemplarz czasopisma elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres mailowy. Na specjalne życzenie redakcja może przesłać egzemplarz w wersji papierowej na wskazany adres korespondencyjny.
 • Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia recenzentów lub uzasadniona polemika Autora wobec ew. uwag krytycznych.

Składanie tekstu

Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@vistula.edu.pl

Numery archiwalne

Numer 3/2021

Numer 3/2021

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 2/2021

Numer 2/2021

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 1/2021

Numer 1/2021

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 4/2020

Numer 4/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko
Redakcja naukowa numeru: Piotr Obacz

Szczegóły
Numer 3/2020

Numer 3/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 2/2020

Numer 2/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 1/2020

Numer 1/2020

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 4/2019

Numer 4/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 3/2019

Numer 3/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 2/2019

Numer 2/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Numer 1/2019

Numer 1/2019

ISSN 1733-8050
Redaktor naczelna: Aldona Piwko

Szczegóły
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.