UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Administrowanie funduszami europejskimi

Administrowanie funduszami europejskimi

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5800 zł / rok

Aplikuj online
Image for Administrowanie funduszami europejskimi

O studiach

 Studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami europejskimi, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Program studiów dedykowany jest wyłącznie tematyce funduszy unijnych. Do udziału w studiach podyplomowych szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu profesjonalnych studiów. Zgromadzone doświadczenie wykładowców ma ogromny wpływ na jakość przekazywanych Słuchaczom kwalifikacji.

Program studiów Administrowanie funduszami europejskimi

(cele Polityki Spójności na lata 2021-2027, pula środków przeznaczona na programowanie, programy realizowane w latach 2021-2027, zasady udzielania wsparcia finansowego, obszary wsparcia, instytucje udzielające pomocy, podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe – w zależności od rodzaju instytucji, programy krajowe i regionalne (FENIKS, FENG, FERC, FEPW, FERS, EFRR, EFS+)) – 8 godzin

(podstawy przygotowania i realizacji projektów – Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, systemy do aplikowania o środki europejskie (MEWA, SOWA i inne), Regulamin konkursu, zasady ubiegania się o środki europejskie (projekty miękkie EFS+, projekty twarde, projekty międzynarodowe), realizacja zasad horyzontalnych w projektach, podstawowe modele biznesowe, biznes plan i studium wykonalności w projektach twardych, zasady aplikowania w projektach międzynarodowych (ERASMUS+, EACEA)) – 48 godzin

(procedury ubiegania się o dofinansowanie, praca z generatorami wniosków w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego, zdefiniowanie potrzeb wnioskodawców i opracowanie koncepcji wniosku, zasady konstruowania budżetu i harmonogramu projektu, tryby udzielania zamówień w projektach, część finansowa i część merytoryczna w projektach miękkich, twardych i międzynarodowych, wnioski o dofinansowanie na rzecz partnerstwa strategicznego i mobilności zagranicznej, konsultacje wniosków przygotowanych przez studentów) – 88 godzin

(podstawy księgowości, księgowość w projektach europejskich, dostosowanie polityki rachunkowości do realizacji projektu, praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jako element bieżącej kontroli realizacji projektu, sposoby prowadzenia ewidencji księgowej w zależności od rodzaju organizacji, dokumenty księgowe a dokumenty projektowe, rodzaje dokumentów wymagane do poszczególnych rodzajów wydatków, współpraca personelu projektu z księgowością) – 32 godziny

(umowy o dofinansowanie – prawa i obowiązki beneficjenta, zarządzanie i rozliczanie projektów, personel, uczestnicy, zamówienia publiczne w sprawozdawczości, trwałość i kontrola projektów, kwalifikowalność wydatków, kwalifikowalność uczestników z aspektami RODO, zarządzanie ryzykiem, informacja i promocja, dokumentowanie wydatków i zadań merytorycznych, wniosek o płatność w projektach miękkich, twardych i międzynarodowych, monitoring i ewaluacja) – 40 godzin

Program studiów obejmuje łącznie 216 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Studia kończą się egzaminem po I i II semestrze.

Terminy zjazdów Terminy zjazdów

I SEMESTR:

 • 21-22.10.2023
 • 4-5.11.2023
 • 18-19.11.2023
 • 2-3.12.2023
 • 16-17.12.2023
 • 13-14.01.2024
 • 27-28.01.2024

II SEMESTR:

 • 10-11.02.2024
 • 24-25.02.2024
 • 9-10.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 6-7.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 11-12.05.2024

Kariera

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

 • Udzielania doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Przygotowania wniosków w zakresie ubiegania się o dofinansowanie.
 • Obsługi generatora wniosków aplikacyjnych.
 • Rozliczania realizowanych projektów unijnych (w tym księgowość projektów).
 • Administrowania i zarządzania projektami (w tym projekty miękkie, twarde, międzynarodowe).
 Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

 • Doradca w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
 • Specjalista w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania wniosków aplikacyjnych
 • Własna firma
 • Pracownik administracji samorządowej i rządowej
 • Pracownik instytucji udzielającej wsparcia ze środków unijnych
 • Praca w realizowanym projekcie w kadrze projektu

Cennik

Czesne za studia wynosi 5800 zł

Wpłaty czesnego dokonywane są tydzień przed rozpoczęciem studiów.

Czesne może być wniesione również semestralnie, w dwóch ratach:

 • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

Małgorzata Mochtak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu funduszy europejskich. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w koordynowaniu wielostronnych projektów partnerskich i projektów z wielomilionowym budżetem. Funduszami europejskimi zajmuje się od 2005 roku. Od 2009 roku pracuje jako urzędnik samorządowy. Specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu i koordynowaniu projektów systemowych realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Jako ekspert prowadzi szkolenia z zakresu funduszy europejskich dla jednostek podległych miastu. Dokonuje oceny i nadzoruje proces oceniania wniosków projektowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, przygotowywanych przez jednostki podległe. Współpracuje przy tworzeniu i modyfikowaniu regulaminów z zakresu pozyskiwania środków europejskich na poziomie województwa mazowieckiego.

Czytaj mniej

Małgorzata Mochtak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu funduszy europejskich. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w koordynowaniu wielostronnych projektów partne…

Czytaj więcej

Kadra

Image for Agnieszka Horbaczewska

Agnieszka Horbaczewska

Image for Piotr Kruszewski

Piotr Kruszewski

Image for Rafał Wojszko

Rafał Wojszko

Image for Beata Zając

Beata Zając

Małgorzata Mochtak

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.