UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5800 zł / rok

Aplikuj online
Image for Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

O studiach

Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce” jest przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.

Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.

Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
 • dokonywać opisów procesów;
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostaje wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
 • „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

Nasze atuty

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, praktyków audytu wewnętrznego jak również Ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę audytora wewnętrznego bądź dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją audytu wewnętrznego.

Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim zarządzania, ekonomii, administracji i prawa oraz pokrewnych, oraz do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego. Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:
– wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
– wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

Program studiów Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

Pobierz program
Terminy zjazdów Terminy zjazdów

I SEMESTR:

 • 21-22.10.2023
 • 4-5.11.2023
 • 18-19.11.2023
 • 2-3.12.2023
 • 16-17.12.2023
 • 13-14.01.2024
 • 27-28.01.2024

II SEMESTR:

 • 10-11.02.2024
 • 24-25.02.2024
 • 9-10.03.2024
 • 23-24.03.2024
 • 6-7.04.2024
 • 20-21.04.2024
 • 11-12.05.2024

Kariera

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

 • Identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane.
 • Opisywania procesów.
 • Gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej.
 • Dokonywania wstępnego przeglądu procesów.
 • Przygotowania planu audytu i kontroli wewnętrznej.
 • Przeprowadzenia audytu (wykonywania czynności sprawdzających).
 • Opracowania wniosku i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, który ma na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym.
 • Sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych.
 • Nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.
Perspektywy zawodowe

Perspektywy zawodowe

 • Audytor wewnętrzny
 • Specjalista ds. audytu wewnętrznego
 • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
 • Inspektor w dziale Audytu i Nadzoru nad Spółkami

Cennik

Czesne za studia wynosi 5800 zł(*)
(*) Cena dotyczy osób, które prześlą zgłoszenie na studia do dnia 31 sierpnia 2024

Wpłaty czesnego dokonywane są tydzień przed rozpoczęciem studiów.

Czesne może być wniesione również semestralnie, w dwóch ratach:

 • 3200 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 3200 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Studia rozpoczynają się w październiku 2024 r. i trwają dwa semestry.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego

Kierownik studiów

dr Tomasz Kociołek

Biegły rewident z ponad 19-letnim praktycznym doświadczeniem w księgowości oraz badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, a także świadczeniu innych usług transakcyjnych i atestacyjnych dla klientów, w tym spółek giełdowych.
Członek ACCA (Fellow), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiadacz certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów. Autor wielu artykułów i wypowiedzi eksperckich z dziedziny rachunkowości, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ekspert merytoryczny Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne oraz programu „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja trzeciego sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego”.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse). W działalności naukowej zajmuje się głównie badaniami z zakresu rachunkowości finansowej i rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek non profit.
Współpracownik Akademii Finansów i Biznesu VISTULA od 2019 r., prowadzone zajęcia: Podstawy finansów i rachunkowości, Etyka i profesjonalne standardy, Ethics and Professional Standards (w jęz. angielskim), Metodologia audytu wewnętrznego, Audyt i inne usługi atestacyjne (studia licencjackie, magisterskie, niestacjonarne i podyplomowe z akredytacją ACCA), Audit and assurance (w jęz. angielskim).

Czytaj mniej

dr Tomasz Kociołek

Biegły rewident z ponad 19-letnim praktycznym doświadczeniem w księgowości oraz badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych zasad rachunkowośc…

Czytaj więcej

Kadra

mgr Leszek Adamski

Image for mgr Piotr Błaszczeć

mgr Piotr Błaszczeć

mgr Marek Dejneka

mgr Marek Dyjasz

mgr Małgorzata Humel-Maciewiczak

mgr Ryszard Sołowiej

mgr Beata Stępniak-Furkałowska

mgr Anna Pasternak-Widłaszewska

mgr Grzegorz Zieliński

dr Stanisława Sobolewska

Adam Chwalisz

Image for dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

Image for dr inż. Elżbieta Kopciuszewska

dr inż. Elżbieta Kopciuszewska

Image for dr Małgorzata Maliszewska

dr Małgorzata Maliszewska

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Administrowanie funduszami europejskimi

Administrowanie funduszami europejskimi

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe online

Stosunki międzynarodowe online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Tryb

Stacjonarne (w tygodniu) Niestacjonarne (w weekendy) Sprawdź też studia online

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski, angielski

Lokalizacja

Warszawa

Aby przejść do formularza aplikacyjnego, wybierz parametry interesujących Cię studiów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.