UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Doktorat na Vistuli / Ekonomia i finanse

Ekonomia i finanse

Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w trybie eksternistycznym

O nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (dziedzina nauk społecznych) mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  oraz Uchwałą Nr /12.10/2022 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 12 października 2022 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny Ekonomia i Finanse.

W sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse, prosimy o kontakt mailowy na adres nauka@vistula.edu.pl.Jednocześnie uprzejmie przypominamy zainteresowanym osobom, że zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, przewody doktorskie wszczęte na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy, należy zakończyć przed 31 grudnia 2024 r. Przewody niesfinalizowane do tego dnia zostaną zamknięte.

Standardy rozprawy doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem:

Standardy rozprawy doktorskiej

Przewody doktorskie w toku

Data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:  20 lutego 2023 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 12 lipca 2023 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – recenzja; dr hab. Jacek Łaszek – prof. SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  – recenzja; prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski  – recenzja

Promotor: dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

Streszczenie:  pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Ostatnio obronione doktoraty

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 30 marca 2022 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 5 grudnia 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski – recenzja; prof. dr hab. Maciej Zastempowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – recenzja; dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda Uniwersytet Gdański – recenzja;
Promotor: dr hab. Jolanta Zombirt prof. AFiB Vistula
Promotor pomocniczy: Marta Götz prof. AFiB Vistula
Streszczenie: pobierz
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.04.2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 14.06.2022 r.

Recenzenci: dr hab. Ewa Hellich – (Szkoła Główna Handlowa) – recenzja; prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna) – recenzja

Promotor: dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 8.04.2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 10.05.2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Pomykało (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie) – recenzja; dr hab. Lech Kurowski prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) – recenzja

Promotor: dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.02.2017 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 07.05.2021 r.

Recenzenci: dr hab. Anna Zamojska, prof. UG – recenzja; dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW – recenzja.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Charemza

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.09.2013 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.12.2020 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja; prof. dr hab. Józef Zając – recenzja.

Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.12.2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.07.2020 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz – recenzja; dr Jacek Łaszek, prof. SGH – recenzja

Promotor: dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

Streszczenie: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 9.12.2019 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja, prof. ndzw. dr hab. Stanisław M. Szukalski – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 15.06.2015 r

Data obrony rozprawy doktorskiej: 30.09.2019 r,

Recenzenci: prof. dr hab. Lech Kościelecki – recenzja, prof. dr hab. Aldon Zalewski – recenzja

Promotor: dr hab. Kazimierz Olesiak

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.05.2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Soboń – recenzja, prof. dr hab. Zenon Stachowiak – recenzja

Promotor: dr hab. Janusz Kostecki

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 19.09.2013 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej:  25.03.2019 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor – recenzja, Dr hab. Lech Kurowski – recenzja

Promotor dr hab. Ryszard Michalski, prof. nadzw. AFiBV

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.10.2009 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej:  11.03.2019 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz – recenzja, prof. dr hab. Witold Małecki – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Dziawgo – recenzja, Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. nadzw. SGH – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego:  27.06.2013

Data obrony rozprawy doktorskiej:  19.11.2018

Streszczenie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Promotor: Dr hab. Ryszard Michalski, prof. AFiBV

Recenzenci: Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. SGH – recenzja; Prof. dr hab. Witold Małecki – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 27.06.2013

Data obrony rozprawy doktorskiej: 02.07.2018

Promotor: Dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV

Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Bożyki – recenzja; Prof. dr hab. Leszek Jasiński – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24.01.2013

Data obrony rozprawy doktorskiej: 11.01.2016

Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2013

Data obrony rozprawy doktorskiej: 14.12.2015

Promotor: Dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV

Recenzenci: Prof. dr hab Aldon Zalewski – recenzja; Dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof. AFiBV – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 13.06.2013

Data obrony rozprawy doktorskiej: 09.11.2015

Promotor: Dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV

Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka – recenzja; Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 29.05.2014

Data obrony rozprawy doktorskiej: 15.06.2015

Promotor: Prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Recenzenci: Dr hab. Michał Kruszka, prof. AFiB Vistula – recenzja; Prof. dr hab. Jan K. Solarz – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 17.03.2008

Data obrony rozprawy doktorskiej: 26.01.2015

Promotor: prof. dr hab. Juliusz Kotyński

Recenzenci: Dr hab. Lech Kurowski, prof. PWSZ – recenzja; Prof. dr hab. Tomasz Michalski – recenzja

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.11.2013

Data obrony rozprawy doktorskiej: 12.01.2015

Wymagane dokumenty przy postępowaniu doktorskim w trybie eksternistycznym

 1. kwestionariusz osobowy – druk do pobrania ze strony internetowej;
 2. życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 
 4. certyfikat znajomości języka obcego lub dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada na poziomie minimum B2 lub dokument poświadczający kształcenie na tym poziomie;
 5. posiada w dorobku co najmniej: 
  a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 
  b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
  c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
 6. konspekt pracy doktorskiej o objętości 4-6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  a) proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności)
  b) cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności, 
  c) pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi
  w Uczelni,
  d) stan badań, 
  e) proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę, 
  f)zakres przewidywanych kwerend badawczych;
 7. wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora oraz promotora pomocniczego –stanowiący załącznik do Uchwały w sprawie sposobu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora;
 8. dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł;
 9. dowód osobisty (do wglądu).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się także z następującymi dokumentami:

Ogólne zasady
Kwestionariusz osobowy
Zarządzenie 2-10-2020 ws. opłat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

Kontakt do Działu Nauki

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.