UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest międzynarodową szkołą biznesu o wielokulturowym i innowacyjnym podejściu do współczesnych i przyszłych globalnych wyzwań. W swoich działaniach, w tym w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych promuje zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność. Zasady równości, solidarności i partnerstwa leżą u podstaw prowadzonego przez uczelnię nauczania, badań i przywództwa od czasu powstania instytucji w 1992 r.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest członkiem prestiżowych międzynarodowych i krajowych sieci oraz organizacji z zakresu zrównoważonego rozwoju. Poprzez aktywne w nich uczestnictwo uczelnia ma bezpośredni wpływ na współtworzenie trendów oraz wytycznych dla światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Uczelnia Vistula należy od 2023 r. do UN Global Compact a od 2019 r. do PRME. Od 2019 r. jest też sygnatariuszem Deklaracji SOU i aktywnym członkiem grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uczelnia Vistula jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje pełny kurs Etyki w stosunkach międzynarodowych, a nasza kadra aktywnie angażuje się w badania nad epistemologiami i metodologiami postdyskryminacyjnymi i postkolonialnymi.

Organizacje partnerskie

PRME – PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION

To największa zorganizowana sieć łącząca ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, które kształcą w obszarze biznesu i zarządzania.  Powstała w 2007 r. jako platforma służąca podniesieniu rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach oraz kształceniu odpowiedzialnych liderów przyszłości.

Czytaj mniej

To największa zorganizowana sieć łącząca ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, które kształcą w obszarze biznesu i zarządzania.  Powstała w 2007 r. jako platforma służąca podniesieniu rangi zrów…

Czytaj więcej

UN GLOBAL COMPACT

To największa na świecie struktura, afiliowana przy ONZ, która kultywuje ideę zrównoważonego biznesu, co ma z kolei pomóc w stworzeniu lepiej funkcjonującego świata. Od chwili jej powołania w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, jest wiodącą platformą wymiany wiedzy i doświadczenia, prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka, godnej i legalnej pracy oraz przeciwdziałania korupcji. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami staje się katalizatorem globalnych zmian.

Czytaj mniej

To największa na świecie struktura, afiliowana przy ONZ, która kultywuje ideę zrównoważonego biznesu, co ma z kolei pomóc w stworzeniu lepiej funkcjonującego świata. Od chwili jej powołania w 2000 …

Czytaj więcej

DSOU – DEKLARACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych, uniwersytetów w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.

Czytaj mniej

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych, uniwersytetów w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych oraz rozwiązaniach za…

Czytaj więcej

RADA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ GUV

Rada wspiera realizację strategii uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej oraz promuje dobre praktyki dotyczące ustrukturalizowania działań współpracy z zagranicą. W ramach prac Rady utworzona została platforma wymiany wiedzy nt. działań realizowanych przez poszczególne uczelnie. Usprawnione zostało podejmowanie działań na rzecz wspólnych inicjatyw w Grupie Uczelni Vistula.

Czytaj mniej

Rada wspiera realizację strategii uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej oraz promuje dobre praktyki dotyczące ustrukturalizowania działań współpracy z zagranicą. W ramach prac Rady utworzon…

Czytaj więcej

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS

To inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2010 r. przez uniwersytety w Indonezji. Bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami.

Czytaj mniej

To inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2010 r. przez uniwersytety w Indonezji. Bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, w tym z infrastrukturą, dbaniem o…

Czytaj więcej

Projekty, inicjatywy i wydarzenia

Kwestie związane z Zasadami Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją ONZ (PRME), Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) oraz Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact przeplatają się nie tylko z naszą misją, wizją i wartościami, ale znajdują także odzwierciedlenie w naszej filozofii i kulturze edukacji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje działania ESG, czyli w zakresie ochrony środowiska (Environmental – środowisko), społecznej odpowiedzialności (Social – społeczna odpowiedzialność) oraz ładu korporacyjnego (Governance – ład korporacyjny).

Działania w obszarze ŚRODOWISKA

Nasza instytucja podejmuje działania, których celem jest zaangażowanie społeczności akademickiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego i neutralności klimatycznej. Wypracowuje i wdraża rozwiązania uwzględniające ograniczenie zużycia energii i wody oraz emisji zanieczyszczeń. Prowadzi racjonalne gospodarowanie odpadami. Dba też o bioróżnorodność.

 • Od 2019 r. studenci i pracownicy AFiB Vistula biorą udział w akcji zalesiania w Nadleśnictwie Chojnów. Posadzono ponad 100 tys. sadzonek drzew. Akcja cieszy się bardzo ogromnym zainteresowaniem. Z roku na rok rośnie liczba jej uczestników. Rozszerza się także obszar sadzenia.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/posadz-nami-las-dobrej-woli-grupa-uczelni-vistula-partnerem-akcji
 • Od 2022 r. Uczelnie Vistula korzystają z energii słonecznej. Na dachu siedziby zainstalowano panele fotowoltaiczne. Inwestycja pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i ograniczyć emisję CO2.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/zielona-energia-w-uczelniach-vistula
 • Webinarium Zero waste (2022 r.) – najlepsze praktyki polskich uczelni w zakresie ochrony środowiska. Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zorganizowała webinarium online, podczas którego zaprezentowano doświadczenia polskich uczelni w zakresie ochrony środowiska.  Praktyki „zero waste” zostały wdrożone zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej, które przyczyniają się do realizacji przez uczelnie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i są praktyczną realizacją Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni 
 • Od 2019 r. prace dyplomowe są składane wyłącznie w formie elektronicznej. To ogromna oszczędność papieru, a więc także drzew. Mniejszy jest ślad węglowy.
 • Od 1 września 2019 r. na terenie kampusu obowiązują ścisłe zasady segregacji odpadów. W pokojach i salach wykładowych nie ma koszy na śmieci. Dbamy o to, by członkowie naszej społeczności drukowali po obu stronach kartek. Rekomendujemy też, by używać w szkole papierowych lub szklanych kubków – woda na terenie kampusu jest dostępna w szklanych butelkach.
 • Nasi studenci to młodzi ludzie wrażliwi na środowisko. Akcja sprzątania parków i terenów zielonych na Ursynowie, która odbyła się 13 maja 2023 roku, zakończyła się sukcesem. Wydarzenie zostało zorganizowane przez społeczność studencką i wzięli w nim udział nasi fantastyczni studenci. Sprzątanie parków i terenów zielonych to niezwykle pożyteczne działanie przynoszące korzyści całej społeczności dzielnicy Ursynów oraz środowisku naturalnemu w myśl zasady „działaj lokalnie, myśl globalnie”. https://vistula.edu.pl/wiadomosci/mlodziez-wrazliwa-na-srodowisko
 • W 2022 roku studenci Architektury przygotowali 20 projektów zielonej strefy na terenie uczelni. Przestrzeń ma być miejscem nie tylko relaksu, ale także zajęć na świeżym powietrzu.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/zielona-strefa-relaksu-na-terenie-kampusu-uczelni-vistula

Projekty, inicjatywy i wydarzenia

Kwestie związane z Zasadami Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją ONZ (PRME), Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) oraz Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact przeplatają się nie tylko z naszą misją, wizją i wartościami, ale znajdują także odzwierciedlenie w naszej filozofii i kulturze edukacji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje działania ESG, czyli w zakresie ochrony środowiska (Environmental – środowisko), społecznej odpowiedzialności (Social – społeczna odpowiedzialność) oraz ładu korporacyjnego (Governance – ład korporacyjny).

Działania w obszarze SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zarządzaniu uczelnią potrzebne są wartości oraz dzielenie się osiągnięciami i dobrymi praktykami. Akademia Finansów i Biznesu Vistula angażuje społeczność akademicką w kwestie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka. Działania uczelni w takich obszarach jak: równość płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć i inne czynniki, przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczeństwo i ochrona danych, bezpieczeństwo i higiena pracy, inkluzywność społeczna, przeciwdziałanie mobbingowi, zwalczanie nierówności czy relacje z dostawcami oparte są o zasady społecznej odpowiedzialności. Propagujemy równe traktowanie pracowników oraz studentów, bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną. Inwestujemy w kapitał ludzki, dbamy o dobrostan psychofizyczny pracowników i studentów. Zachęcamy naszą uczelnianą społeczność do podejmowania działalności wolontariackiej. Wychodzimy naprzeciw potrzebom interesariuszy uczelni i dbamy o relacje z lokalną społecznością. W ramach społecznej odpowiedzialności uczelni podejmujemy aktywności integrujące rożne środowiska i sektory oraz wspierające rozwój innowacji.

Społeczne, wspólnotowe zaangażowanie jest istotnym elementem umacniającym zaufanie do uczelni, ma też kluczowe znaczenie dla budowania jej pozycji społecznej.

 • Ważnym elementem działań Uczelni Vistula w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju jest trwająca od 2022 roku współpraca ze Stowarzyszeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNAP). Pozwala ona studentom angażować się w wiele inicjatyw, które sprzyjają budowaniu wspólnoty, otwartości i wrażliwości społecznej. To kluczowe w edukacji przyszłych elit.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/wspolpraca-una-poland-z-uczelniami-vistula
 • AFiB Vistula wspiera nowych studentów, umożliwiając młodym ludziom realizację swoich ambicji i marzeń w bezpiecznej i wielokulturowej przestrzeni. Mamy nadzieję, że nowi studenci wzbogacą naszą społeczność i skorzystają z możliwości studiowania na naszych Uczelniach. Działające od 2021 roku Orientation Day daje możliwość poznania szczegółowych wymagań dotyczących prac dyplomowych.  Dobrą możliwością jest również poznanie procedur i kluczowych zasad, które organizują życie studentów.
 • W 2021 roku AFiB Vistula zorganizowała na terenie kampusu Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, aby podkreślić wagę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, podpisanej 10 grudnia 1948 r. Stała się ona przełomowym dokumentem głoszącym niezbywalne prawa przysługujące każdemu jako człowiekowi bycie – bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, język, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status. Warto jednak pamiętać, że prawa człowieka są dane, ale też czasem łamane, więc w każdym pokoleniu trzeba o nie zabiegać, o nich mówić i ich przestrzegać. Stopień zagwarantowania praw wynikających z Deklaracji zależy od społeczności międzynarodowej i poszczególnych państw. UNAP w swoim programie „Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel” zaplanował specjalne wydarzenie poświęcone prawom człowieka oraz związanym z nimi szansom i zagrożeniom w XXI wieku.
 • W 2021 roku Dział Karier i Praktyk przygotował cykl webinariów w języku polskim i angielskim o tym, jak zmieniły się techniki rekrutacji i wymagania wobec osób poszukujących pracy. Umiejętności miękkie to kluczowe atrybuty skuteczności na rynku pracy, skuteczne działanie zawodowe i rozwiązywanie problemów. Obecnie rekruterzy poszukują kandydatów, którzy są świadomi swoich mocnych stron i chcą osiągnąć rozwój osobisty oraz cele firmy.
 • AFiB Vistula właśnie zapoczątkowała światowy trend wykorzystywania sztucznej inteligencji w ocenie jakości zajęć prowadzonych na uczelniach. Na uczelni trwa właśnie pierwsze na świecie wdrożenie takiego systemu. Opracowali ją nasi wybitni naukowcy – prof. Krzysztof Rybiński i dr Elżbieta Kopciuszewska.
 • W 2021 roku AFiB Vistula objęła patronat nad 9. edycją prestiżowej konferencji „Executive Innovation Forum”. Organizatorem wydarzenia jest Executive Club – biznesowy klub zrzeszający kadrę zarządzającą polskich i zagranicznych firm. Konferencja to wyjątkowa platforma skupiająca grono ekspertów, którzy dzięki twórczej dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń, starają się wytyczać nowe ścieżki rozwoju, w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Dyskusje dotyczą strategii zarządzania przedsiębiorstwem, przywództwa, transformacji cyfrowej, wdrażania nowych technologii oraz definiowania trendów kształtujących współczesną gospodarkę.
 • Od 2021 roku Uczelnia bierze udział w projekcie EQUATION, który jest koordynowany przez CEEMAN i finansowany z programu Erasmus+. Oprócz AFiB Vistula w programie uczestniczą: Bled School of Management, WSB oraz Riga Technical University. Celem projektu EQUATION jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w szkolnictwie wyższym – szczególnie w szkołach zarządzania oraz biznesie. W ramach programu będą opracowane narzędzia i szkolenia dla uczelni, instytucji akredytujących oraz ich pracowników, aby byli lepiej przygotowani do działań na rzecz zmniejszenia różnic między płciami, co doprowadzi do trwałych zmian kulturowych i instytucjonalnych.
 • Od 2021 roku Grupa Uczelni Vistula jest cyklicznym partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największego wydarzenia biznesowego w Europie Środkowo-Wschodnie (XIII i XIV edycji) w kategorii sustainable challenges. Ponad sto debat zostało poświęconych aktualnym zagadnieniom gospodarczym, jak również kilkanaście bloków tematycznych oraz sesji w ramach European Tech and Start-up Days. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to forum debaty na temat przyszłości gospodarki europejskiej i polskiej. Podczas wydarzeń uczestnicą unijni komisarze, przedstawiciele rządów europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy.
 • Forum Ekonomiczne (w 2022 roku) w Karpaczu to największa platforma spotkań w Europie Środkowo-Wschodniej, na której dyskutuje się nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także prezentuje się konkretne rozwiązania i innowacyjne pomysły. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje możliwość zastąpienia stereotypów faktami i kształtowania opinii na podstawie merytorycznej wymiany poglądów. https://vistula.edu.pl/wiadomosci/czy-nadszedl-koniec-liberalizmu-debata-z-udzialem-dr-hab-wawrzynca-konarskiego
 • W ramach angażowania społeczności akademickiej w działania na rzecz pokoju na świecie i praw człowieka w uczelni są organizowane konferencje międzynarodowe w modelu ONZ. W tym cyklu, w ramach warsztatów w języku angielskim z przedmiotów „Negotiations” oraz „International negotiations”, odbyła się konferencja Wojna w Ukrainie. Studenci wcielili się w role delegatów państw członkowskich ONZ oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych, prezentując ich stanowiska. Podczas prac negocjowali i głosowali rezolucję w sprawie wojny w Ukrainie. 
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/war-in-ukraine-symulacja-konferencji-w-modelu-onz
 • AFiB Vistula uruchomiła program „Studencki Asystent Nauczyciela Akademickiego” (SANA). Celem jest m.in. zwiększenie motywacji do nauki, wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych i stwarzanie im nowych możliwości rozwoju. Ideą projektu jest wzmocnienie studenckiego środowiska badawczego, zwiększenie zaangażowania studentów w działalność badawczą i dydaktyczną, promowanie wymiaru wspólnotowego uczelni wyższej oraz przygotowanie studentów do podejmowania prac badawczych i dydaktycznych w życiu zawodowym w zrównoważonym środowisku.
 • “Self-Management, Entrepreneurial Culture, and Economy 4.0. A Contemporary Approach to Organizational Theory Development” Renomowane wydawnictwo Routledge Studies in Management, Organizations, and Society, należące do Routledge, Taylor & Francis Group, wydało książkę pod redakcją znakomitych wykładowców z AFiB Vistula, dr Elżbiety Jędrych i prof. Olesińskiego, wspierany przez dr Agnieszkę Rzepkę. Publikacja powstała w wyniku badań w sześciu krajach: w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Indiach i na Węgrzech. Przedstawiona została ewolucja kultury samozarządzania i przedsiębiorczości w dobie gospodarki 4.0.
 • W działania na rzecz społecznej odpowiedzialności i praw człowieka wpisuje się organizowana w Uczelni Vistula debata „Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej jako wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt ustawy oraz przyjęte w nim rozwiązania budzą wiele kontrowersji. W trakcie konsultacji społecznych wskazano na wątpliwości natury konstytucyjnej. Uczestnicy debaty podjęli się zidentyfikowania wyzwań i zagrożeń związanych z wejściem w życie tego prawa oraz sposobu jego procedowania. Wskazali, że projekt wprowadza m.in. quasi stany nadzwyczajne, takie jak stan zagrożenia oraz stan pogotowia. Negatywnie zaopiniowali ograniczenie samodzielności samorządu oraz szerokie kompetencje prezesa Rady Ministrów do zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/projekt-ustawy-o-ochronie-ludnosci-oraz-o-stanie-kleski-zywiolowej-jako-wyzwanie-dla-spoleczenstwa-obywatelskiego
 • AFiB Vistula oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu wspólnie organizują międzynarodową konferencję Business & Human Rights in CEE & Central Asia. Co dalej? Wydarzenie w języku angielskim, częściowo tłumaczone na język rosyjski, odbyło się w dniach 1-2 czerwca 2023 na terenie Uczelni. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit, która działa na rzecz podnoszenia poszanowania praw człowieka i propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście odpowiedzialnego biznesu.
 • Od 2018 r. Uczelnia Vistula jest partnerem społecznym Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami Dobra Wola. Wspiera budowę Farmy Dobrej Woli – ekologicznego i inteligentnego ośrodka wyposażonego w najnowocześniejsze technologie. Ma on zapewnić pomoc osobom z niepełnosprawnościami, nad którymi rodzice, z racji podeszłego wieku lub choroby, nie są już w stanie sprawować kompleksowej opieki.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/powstaje-farma-dobrej-woli-vistula-partnerem-spolecznym
 • Studenci Architektury zaangażowali się, w ramach zajęć, w tworzenie koncepcji rewitalizacji Orli, wsi na Podlasiu o bogatej historii. Chodzi o to, aby była bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i turystów. Możliwe, że ich prace zostaną wykorzystane, np. w planach zagospodarowania terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury bądź do wyeksponowania niedawno odkrytych fundamentów dawnej rezydencji Radziwiłłów.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/wyprawa-do-orli

Projekty, inicjatywy i wydarzenia

Kwestie związane z Zasadami Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją ONZ (PRME), Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) oraz Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact przeplatają się nie tylko z naszą misją, wizją i wartościami, ale znajdują także odzwierciedlenie w naszej filozofii i kulturze edukacji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje działania ESG, czyli w zakresie ochrony środowiska (Environmental – środowisko), społecznej odpowiedzialności (Social – społeczna odpowiedzialność) oraz ładu korporacyjnego (Governance – ład korporacyjny).

Działania w obszarze ŁADU ORGANIZACYJNEGO

Uczelnia Vistula podejmuje działania na rzecz czytelnego informowania o jej strukturze organizacyjnej, kompetencjach pracowników i członków władz, o wyznawanych wartościach i normach, kodeksach i zasadach postępowania, certyfikatach oraz wdrażaniu międzynarodowych norm i standardów. Uwzględnia w swojej działalności takie kwestie jak: przejrzystość podatkowa, przejrzystość w zakresie wynagrodzenia kadry kierowniczej, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Stale monitoruje i ocenia, jak realizowane są zasady społecznej odpowiedzialności uczelni.

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula znajduje się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z tytułu i logo HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy i gwarantują: przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Na podstawie Zarządzenia Rektora z 2019 r. w uczelni powołano HR Excellence in Research Board. To zespół pracowników, którego celem jest inicjowanie i realizowanie działań w uczelni stwarzających pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym najlepsze warunki pracy oraz zapewniających oraz odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.
  https://vistula.edu.pl/nauka-i-badania/hr-excellence-in-research
 • Webinarium „Społeczna odpowiedzialność uczelni po pandemii COVID-19” poświęcone było roli społecznej odpowiedzialności uczelni w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 oraz obszarom wsparcia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni w obecnych warunkach izolacji społecznej. Członkowie Grupy Roboczej oraz zaproszeni goście przedstawili możliwe scenariusze rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni w wyniku dotychczasowych doświadczeń związanych z zarządzaniem uczelnią w warunkach pandemii oraz zapewnieniem efektywnej realizacji działań edukacyjnych i naukowych. Webinarium było okazją do dyskusji nad dalszym projektowaniem misji polskich uczelni w odpowiedzi na aktualne oczekiwania społeczno-gospodarcze, ale także kierunków polityki publicznej w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni
 • Webinarium „Społeczna odpowiedzialność polskich uczelni oczami interesariuszy wewnętrznych” było okazją do zainaugurowania powstania raportu prezentującego wyniki diagnozy wdrażania społecznej odpowiedzialności uczelni, a także do zapoznania się z głosem interesariuszy uczelni nt. wyzwań stojących przed polskimi uczelniami w realizacji idei społecznej odpowiedzialności. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni
 • Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula otrzymał międzynarodową akredytację instytucjonalną – CEEMAN International Quality Accreditation. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w dziedzinie edukacji menedżerskiej. Akredytacja CEEMAN IQA przyznawana jest szkołom biznesowym i uczelniom wyższym kształcącym w zakresie zarządzania. W ramach procesu akredytacji oceniana jest misja i strategia rozwoju, zarządzania, tworzenia i transferu wiedzy, zasobów, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, innowacyjności w edukacji, wpływu na środowisko, relacji z otoczeniem biznesowym, internacjonalizacji oraz zaangażowania w odpowiedzialne praktyki.
 • Webinarium „Organizacja działalności uczelni zgodnie z zasadami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni”, zorganizowane przez Grupę Roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni poświęcone było dyskusji i wymianie doświadczeń dotyczących organizacji działalności uczelni zgodnie z Deklaracją SOU. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni
 • Webinarium „Aktualne trendy w rozwoju standardów odpowiedzialnego biznesu” poświęcone było społecznej odpowiedzialności. Standardy odpowiedzialnego biznesu oraz planowane regulacje, które poruszano w trakcie webinarium, pomogą kształtować relacje pomiędzy uczelnią a środowiskiem biznesowym. Znajomość aktualnych trendów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest również ważnym elementem edukacji i kształtowania liderów zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula dołączyły do UN Global Compact – ważnej inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana UN Global Compact prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Przystąpienie Uczelni Vistula do Inicjatywy jest dowodem strategicznego podejścia instytucji do kwestii zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest wiodącą platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażując się w prace Inicjatywy, Uczelnie Vistula przyjęły zobowiązanie do przestrzegania 10 zasad UN Global Compact.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/uczelnie-vistula-czlonkami-un-global-compact
 • Uczelnia przekazuje swoim pracownikom wiedzę nt. zrównoważonego rozwoju i kształtuje ich świadomość w tym obszarze. Specjalnie dla nich zostało zorganizowane sympozjum ”Inclusive approach of Sustainability Development of Higher Educations Institutions (HEIs)”. W sesjiplenarnej „Rola i praktyczne znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula” uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej AFiB Vistula, w tym rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy programów kształcenia, dyrektorzy Instytutów naukowych oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/rola-i-praktyczne-znaczenie-zrownowazonego-rozwoju-dla-akademii-finansow-i-biznesu-vistula
 • AFiB Vistula zaprasza do siebie ciekawych gości zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich był John Busuttil, dyrektor ds. ONZ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich oraz Handlu Malty. Kraj ten stara się aktywnie uczestniczyć w różnych organach ONZ. Stale podtrzymuje znaczenie promowania współpracy międzynarodowej, mocno wierząc, że problemy globalne wymagają globalnych rozwiązań, które można osiągnąć jedynie poprzez aktywną współpracę i dialog. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmuje liczne wysiłki w obszarze ochrony klimatu, starzenia się społeczeństw oraz na rzecz ustawy o zarządzaniu morzami i oceanami.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/rola-malty-w-onz

Materiały i raporty

 • 2022 – Raport PRME
  POBIERZ
 • 2022 – Raport Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni
  POBIERZ
 • 2022 – Rola i praktyczne znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
 • 2020 – Raport PRME.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.