UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Uczelnia / Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest międzynarodową szkołą biznesu o wielokulturowym i innowacyjnym podejściu do współczesnych i przyszłych globalnych wyzwań. W swoich działaniach, w tym w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych promuje zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność. Zasady równości, solidarności i partnerstwa leżą u podstaw prowadzonego przez uczelnię nauczania, badań i przywództwa od czasu powstania instytucji w 1992 r.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest członkiem prestiżowych międzynarodowych i krajowych sieci oraz organizacji z zakresu zrównoważonego rozwoju. Poprzez aktywne w nich uczestnictwo uczelnia ma bezpośredni wpływ na współtworzenie trendów oraz wytycznych dla światowego obszaru badań i szkolnictwa wyższego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

Uczelnia Vistula należy od 2023 r. do UN Global Compact a od 2019 r. do PRME. Od 2019 r. jest też sygnatariuszem Deklaracji SOU i aktywnym członkiem grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uczelnia Vistula jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje pełny kurs Etyki w stosunkach międzynarodowych, a nasza kadra aktywnie angażuje się w badania nad epistemologiami i metodologiami postdyskryminacyjnymi i postkolonialnymi.

Dr hab. Wawrzyniec Konarski, rektor i profesor AFiB Vistula widząc strategiczną potrzebę zintegrowania działań w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym, powołał swojego pełnomocnika ds. zrównoważonego rozwoju. Funkcję tę objęła w lutym 2023 r. dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska.

Organizacje partnerskie

PRME – PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE MANAGEMENT EDUCATION

To największa zorganizowana sieć łącząca ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, które kształcą w obszarze biznesu i zarządzania.  Powstała w 2007 r. jako platforma służąca podniesieniu rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach oraz kształceniu odpowiedzialnych liderów przyszłości.

Czytaj mniej

To największa zorganizowana sieć łącząca ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, które kształcą w obszarze biznesu i zarządzania.  Powstała w 2007 r. jako platforma służąca podniesieniu rangi zrów…

Czytaj więcej

UN GLOBAL COMPACT

To największa na świecie struktura, afiliowana przy ONZ, która kultywuje ideę zrównoważonego biznesu, co ma z kolei pomóc w stworzeniu lepiej funkcjonującego świata. Od chwili jej powołania w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, jest wiodącą platformą wymiany wiedzy i doświadczenia, prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka, godnej i legalnej pracy oraz przeciwdziałania korupcji. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami staje się katalizatorem globalnych zmian.

Czytaj mniej

To największa na świecie struktura, afiliowana przy ONZ, która kultywuje ideę zrównoważonego biznesu, co ma z kolei pomóc w stworzeniu lepiej funkcjonującego świata. Od chwili jej powołania w 2000 …

Czytaj więcej

DSOU – DEKLARACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych, uniwersytetów w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem.

Czytaj mniej

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych, uniwersytetów w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych oraz rozwiązaniach za…

Czytaj więcej

RADA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ GUV

Rada wspiera realizację strategii uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej oraz promuje dobre praktyki dotyczące ustrukturalizowania działań współpracy z zagranicą. W ramach prac Rady utworzona została platforma wymiany wiedzy nt. działań realizowanych przez poszczególne uczelnie. Usprawnione zostało podejmowanie działań na rzecz wspólnych inicjatyw w Grupie Uczelni Vistula.

Czytaj mniej

Rada wspiera realizację strategii uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej oraz promuje dobre praktyki dotyczące ustrukturalizowania działań współpracy z zagranicą. W ramach prac Rady utworzon…

Czytaj więcej

UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS

To inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2010 r. przez uniwersytety w Indonezji. Bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami.

Czytaj mniej

To inicjatywa, która została zapoczątkowana w 2010 r. przez uniwersytety w Indonezji. Bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, w tym z infrastrukturą, dbaniem o…

Czytaj więcej

Projekty, inicjatywy i wydarzenia

Kwestie związane z Zasadami Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją ONZ (PRME), Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) oraz Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact przeplatają się nie tylko z naszą misją, wizją i wartościami, ale znajdują także odzwierciedlenie w naszej filozofii i kulturze edukacji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje działania ESG, czyli w zakresie ochrony środowiska (Environmental – środowisko), społecznej odpowiedzialności (Social – społeczna odpowiedzialność) oraz ładu korporacyjnego (Governance – ład korporacyjny).

Działania w obszarze ŚRODOWISKA

Nasza instytucja podejmuje działania, których celem jest zaangażowanie społeczności akademickiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego i neutralności klimatycznej. Wypracowuje i wdraża rozwiązania uwzględniające ograniczenie zużycia energii i wody oraz emisji zanieczyszczeń. Prowadzi racjonalne gospodarowanie odpadami. Dba też o bioróżnorodność.

 • Studenci i pracownicy AFiB Vistula biorą udział w akcji zalesiania w Nadleśnictwie Chojnów. Posadzono ponad 100 tys. sadzonek drzew. Akcja cieszy się bardzo ogromnym zainteresowaniem. Z roku na rok rośnie liczba jej uczestników. Rozszerza się także obszar sadzenia.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/posadz-nami-las-dobrej-woli-grupa-uczelni-vistula-partnerem-akcji
 • Od 2022 r. Uczelnie Vistula korzystają z energii słonecznej. Na dachu siedziby zainstalowano panele fotowoltaiczne. Inwestycja pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i ograniczyć emisję CO2.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/zielona-energia-w-uczelniach-vistula
 • Prace dyplomowe są składane wyłącznie w formie elektronicznej. To ogromna oszczędność papieru, a więc także drzew. Mniejszy jest ślad węglowy.
 • Od 1 września 2019 r. na terenie kampusu obowiązują ścisłe zasady segregacji odpadów. W pokojach i salach wykładowych nie ma koszy na śmieci. Dbamy o to, by członkowie naszej społeczności drukowali po obu stronach kartek. Rekomendujemy też, by używać w szkole papierowych lub szklanych kubków – woda na terenie kampusu jest dostępna w szklanych butelkach.
 • Studenci Architektury przygotowali 20 projektów zielonej strefy na terenie uczelni. Przestrzeń ma być miejscem nie tylko relaksu, ale także zajęć na świeżym powietrzu.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/zielona-strefa-relaksu-na-terenie-kampusu-uczelni-vistula

Projekty, inicjatywy i wydarzenia

Kwestie związane z Zasadami Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją ONZ (PRME), Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) oraz Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact przeplatają się nie tylko z naszą misją, wizją i wartościami, ale znajdują także odzwierciedlenie w naszej filozofii i kulturze edukacji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje działania ESG, czyli w zakresie ochrony środowiska (Environmental – środowisko), społecznej odpowiedzialności (Social – społeczna odpowiedzialność) oraz ładu korporacyjnego (Governance – ład korporacyjny).

Działania w obszarze SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zarządzaniu uczelnią potrzebne są wartości oraz dzielenie się osiągnięciami i dobrymi praktykami. Akademia Finansów i Biznesu Vistula angażuje społeczność akademicką w kwestie społecznej odpowiedzialności i praw człowieka. Działania uczelni w takich obszarach jak: równość płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć i inne czynniki, przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczeństwo i ochrona danych, bezpieczeństwo i higiena pracy, inkluzywność społeczna, przeciwdziałanie mobbingowi, zwalczanie nierówności czy relacje z dostawcami oparte są o zasady społecznej odpowiedzialności. Propagujemy równe traktowanie pracowników oraz studentów, bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną. Inwestujemy w kapitał ludzki, dbamy o dobrostan psychofizyczny pracowników i studentów. Zachęcamy naszą uczelnianą społeczność do podejmowania działalności wolontariackiej. Wychodzimy naprzeciw potrzebom interesariuszy uczelni i dbamy o relacje z lokalną społecznością. W ramach społecznej odpowiedzialności uczelni podejmujemy aktywności integrujące rożne środowiska i sektory oraz wspierające rozwój innowacji.

Społeczne, wspólnotowe zaangażowanie jest istotnym elementem umacniającym zaufanie do uczelni, ma też kluczowe znaczenie dla budowania jej pozycji społecznej.

 • Vistula jako jedyna uczelnia w Polsce, oferuje pełny kurs Etyki w stosunkach międzynarodowych, a kadra aktywnie angażuje się w badania nad epistemologiami i metodologiami postdyskryminacyjnymi i postkolonialnymi.
 • Ważnym elementem działań Uczelni Vistula w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju jest współpraca ze Stowarzyszeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNAP). Pozwala ona studentom angażować się w wiele inicjatyw, które sprzyjają budowaniu wspólnoty, otwartości i wrażliwości społecznej. To kluczowe w edukacji przyszłych elit.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/wspolpraca-una-poland-z-uczelniami-vistula
 • Uczelnia bierze udział w projekcie EQUATION, który jest koordynowany przez CEEMAN i finansowany z programu Erasmus+. Oprócz AFiB Vistula w programie uczestniczą: Bled School of Management, WSB oraz Riga Technical University. Celem projektu EQUATION jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w szkolnictwie wyższym – szczególnie w szkołach zarządzania oraz biznesie. W ramach programu będą opracowane narzędzia i szkolenia dla uczelni, instytucji akredytujących oraz ich pracowników, aby byli lepiej przygotowani do działań na rzecz zmniejszenia różnic między płciami, co doprowadzi do trwałych zmian kulturowych i instytucjonalnych.
 • W ramach angażowania społeczności akademickiej w działania na rzecz pokoju na świecie i praw człowieka w uczelni są organizowane konferencje międzynarodowe w modelu ONZ. W tym cyklu, w ramach warsztatów w języku angielskim z przedmiotów „Negotiations” oraz „International negotiations”, odbyła się konferencja Wojna w Ukrainie. Studenci wcielili się w role delegatów państw członkowskich ONZ oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych, prezentując ich stanowiska. Podczas prac negocjowali i głosowali rezolucję w sprawie wojny w Ukrainie. 
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/war-in-ukraine-symulacja-konferencji-w-modelu-onz
 • W działania na rzecz społecznej odpowiedzialności i praw człowieka wpisuje się organizowana w Uczelni Vistula debata „Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej jako wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt ustawy oraz przyjęte w nim rozwiązania budzą wiele kontrowersji. W trakcie konsultacji społecznych wskazano na wątpliwości natury konstytucyjnej. Uczestnicy debaty podjęli się zidentyfikowania wyzwań i zagrożeń związanych z wejściem w życie tego prawa oraz sposobu jego procedowania. Wskazali, że projekt wprowadza m.in. quasi stany nadzwyczajne, takie jak stan zagrożenia oraz stan pogotowia. Negatywnie zaopiniowali ograniczenie samodzielności samorządu oraz szerokie kompetencje prezesa Rady Ministrów do zawieszania organów jednostek samorządu terytorialnego.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/projekt-ustawy-o-ochronie-ludnosci-oraz-o-stanie-kleski-zywiolowej-jako-wyzwanie-dla-spoleczenstwa-obywatelskiego
 • Od 2018 r. Uczelnia Vistula jest partnerem społecznym Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami Dobra Wola. Wspiera budowę Farmy Dobrej Woli – ekologicznego i inteligentnego ośrodka wyposażonego w najnowocześniejsze technologie. Ma on zapewnić pomoc osobom z niepełnosprawnościami, nad którymi rodzice, z racji podeszłego wieku lub choroby, nie są już w stanie sprawować kompleksowej opieki.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/powstaje-farma-dobrej-woli-vistula-partnerem-spolecznym
 • Studenci Architektury zaangażowali się, w ramach zajęć, w tworzenie koncepcji rewitalizacji Orli, wsi na Podlasiu o bogatej historii. Chodzi o to, aby była bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i turystów. Możliwe, że ich prace zostaną wykorzystane, np. w planach zagospodarowania terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury bądź do wyeksponowania niedawno odkrytych fundamentów dawnej rezydencji Radziwiłłów.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/wyprawa-do-orli

Projekty, inicjatywy i wydarzenia

Kwestie związane z Zasadami Odpowiedzialnego Zarządzania Edukacją ONZ (PRME), Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) oraz Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact przeplatają się nie tylko z naszą misją, wizją i wartościami, ale znajdują także odzwierciedlenie w naszej filozofii i kulturze edukacji. Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizuje działania ESG, czyli w zakresie ochrony środowiska (Environmental – środowisko), społecznej odpowiedzialności (Social – społeczna odpowiedzialność) oraz ładu korporacyjnego (Governance – ład korporacyjny).

Działania w obszarze ŁADU ORGANIZACYJNEGO

Uczelnia Vistula podejmuje działania na rzecz czytelnego informowania o jej strukturze organizacyjnej, kompetencjach pracowników i członków władz, o wyznawanych wartościach i normach, kodeksach i zasadach postępowania, certyfikatach oraz wdrażaniu międzynarodowych norm i standardów. Uwzględnia w swojej działalności takie kwestie jak: przejrzystość podatkowa, przejrzystość w zakresie wynagrodzenia kadry kierowniczej, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Stale monitoruje i ocenia, jak realizowane są zasady społecznej odpowiedzialności uczelni.

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula znajduje się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z tytułu i logo HR Excellence in Research. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy i gwarantują: przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Na podstawie Zarządzenia Rektora z 2019 r. w uczelni powołano HR Excellence in Research Board. To zespół pracowników, którego celem jest inicjowanie i realizowanie działań w uczelni stwarzających pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym najlepsze warunki pracy oraz zapewniających oraz odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodnie z europejskimi standardami.
  https://vistula.edu.pl/nauka-i-badania/hr-excellence-in-research
 • Uczelnia bierze udział w projekcie EQUATION, który jest koordynowany przez CEEMAN i finansowany z programu Erasmus+. Oprócz AFiB Vistula w programie uczestniczą: Bled School of Management, WSB oraz Riga Technical University. Celem projektu EQUATION jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w szkolnictwie wyższym – szczególnie w szkołach zarządzania oraz biznesie. W ramach programu będą opracowane narzędzia i szkolenia dla uczelni, instytucji akredytujących oraz ich pracowników, aby byli lepiej przygotowani do działań na rzecz zmniejszenia różnic między płciami, co doprowadzi do trwałych zmian kulturowych i instytucjonalnych.
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula dołączyły do UN Global Compact – ważnej inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana UN Global Compact prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Przystąpienie Uczelni Vistula do Inicjatywy jest dowodem strategicznego podejścia instytucji do kwestii zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest wiodącą platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażując się w prace Inicjatywy, Uczelnie Vistula przyjęły zobowiązanie do przestrzegania 10 zasad UN Global Compact.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/uczelnie-vistula-czlonkami-un-global-compact
 • Uczelnia przekazuje swoim pracownikom wiedzę nt. zrównoważonego rozwoju i kształtuje ich świadomość w tym obszarze. Specjalnie dla nich zostało zorganizowane sympozjum ”Inclusive approach of Sustainability Development of Higher Educations Institutions (HEIs)”. W sesjiplenarnej „Rola i praktyczne znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula” uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej AFiB Vistula, w tym rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy programów kształcenia, dyrektorzy Instytutów naukowych oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/rola-i-praktyczne-znaczenie-zrownowazonego-rozwoju-dla-akademii-finansow-i-biznesu-vistula
 • AFiB Vistula zaprasza do siebie ciekawych gości zaangażowanych w promocję zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich był John Busuttil, dyrektor ds. ONZ w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich oraz Handlu Malty. Kraj ten stara się aktywnie uczestniczyć w różnych organach ONZ. Stale podtrzymuje znaczenie promowania współpracy międzynarodowej, mocno wierząc, że problemy globalne wymagają globalnych rozwiązań, które można osiągnąć jedynie poprzez aktywną współpracę i dialog. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmuje liczne wysiłki w obszarze ochrony klimatu, starzenia się społeczeństw oraz na rzecz ustawy o zarządzaniu morzami i oceanami.
  https://vistula.edu.pl/wiadomosci/rola-malty-w-onz

Materiały i raporty

 • 2023 – Raport PRME (w trakcie opracowania)
 • 2022 – Raport Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni                     POBIERZ
 • 2022 – Rola i praktyczne znaczenie zrównoważonego rozwoju dla Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
 • 2020 – Raport PRME.
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Logistyka Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac MBA Women in Leadership Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.