UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Nauka i badania / Doktorat na Vistuli / Historia / Historia – tryb eksternistyczny

Tryb eksternistyczny

Postępowanie o nadanie stopnia doktora z dyscyplinie naukowej historia w trybie eksternistycznym

O nadanie stopnia doktora z dyscypliny naukowej historia (dziedzina nauk społecznych) mogą ubiegać się kandydaci ze stopniem magistra lub równoważnym, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własne badania naukowe oraz spełniają warunki przewidziane Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)  oraz Uchwałą Nr /12.10/2022 Senatu Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 12 października 2022 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Obrony rozpraw doktorskich odbywają się przed Radą Naukową Dyscypliny Historia.

W sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie historia, prosimy o kontakt mailowy na adres: doktoraty.pultusk@vistula.edu.Jednocześnie uprzejmie przypominamy zainteresowanym osobom, że zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, przewody doktorskie wszczęte na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy, należy zakończyć przed 31 grudnia 2024 r. Przewody niesfinalizowane do tego dnia zostaną zamknięte.

Standardy rozprawy doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym dokumentem:

Standardy rozprawy doktorskiej

Przewody doktorskie w toku

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  28 marca 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej:  29 lutego 2024 r.

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  recenzja
dr hab. Leszek Zygner, prof. PANS – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – recenzja

Promotor:dr hab. Radosław Lolo, prof. AP

Streszczenie: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2016 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 29 lutego 2024 r.

Recenzenci: dr hab. Janusz Gołota, Profesor Senior Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – recenzja
prof. dr hab. Andrzej Szwarc Uniwersytet Warszawski recenzja

Promotor: prof. dr hab. Romuald Turkowski

Streszczenie: pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Ostatnio obronione doktoraty

Data wszczęcia przewodu doktorskiego:  15 lutego 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 11 stycznia 2024 r.

Recenzenci: dr hab. Janusz Gołota, prof. em. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie recenzja
dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – recenzja

Promotor: prof. dr hab. Janusz Szczepański

 

Streszczenie: pobierz 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Data wszczęcia przewodu doktorskiego: 28 marca 2019 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 25 stycznia 2024 r.

Recenzenci: dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzja

dr hab. Aleksandra Leinwand, prof. IH PAN Polska Akademia Nauk recenzja

Promotor: dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFiB Vistula

Streszczenie: pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: pobierz

Dyscyplina: historia
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 maja 2018 r.
Data obrony rozprawy doktorskiej: 18 listopada 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Kupisz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – recenzja; dr hab. Jerzy Urwanowicz – em. Uniwersytet w Białymstoku – recenzja;

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Nagielski

Streszczenie: 
Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 28 maja 2015 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lutego 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Wagner (UW) – recenzja; dr hab. Andrzej Stępnik, em. prof. UMCS – recenzja.

Promotor: dr hab. Jolanta Załęczny prof. AFiB

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Data otwarcia przewodu doktorskiego: 24 maja 2018 r.

Data obrony rozprawy doktorskiej: 3 lutego 2022 r.

Recenzenci: prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS) – recenzja; prof. dr hab. Piotr Majer (UWM) – recenzja.

Promotor: prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW)

Streszczenie: Pobierz

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: Pobierz

Wymagane dokumenty przy postępowaniu doktorskim w trybie eksternistycznym

 1. kwestionariusz osobowy – druk do pobrania ze strony internetowej;
 2. życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów; 
 4. certyfikat znajomości języka obcego lub dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada na poziomie minimum B2 lub dokument poświadczający kształcenie na tym poziomie;
 5. posiada w dorobku co najmniej:
  a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 
  b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
  c) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
 6. konspekt pracy doktorskiej o objętości 4 – 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  1. proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
  2. cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności, 
  3. pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonym w Uczelni,
  4. stan badań, 
  5. proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę, 
  6. zakres przewidywanych kwerend badawczych;
 7. wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora oraz promotora pomocniczego –stanowiący załącznik do Uchwały w sprawie sposobu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora;
 8. dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 200 zł;
 9. dowód osobisty (do wglądu).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się także z następującymi dokumentami:

Ogólne zasady
Kwestionariusz osobowy
Zarządzenie 2-10-2020 ws. opłat w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

Kontakt do Biura Obsługi Doktorantów

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.