UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / HR Excellence In Research

HR Excellence In Research

W grudniu 2015 r. Akademia Finansów i Biznesu Vistula podpisała deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych”. Jako drugi krok w przygotowaniu do ubiegania się o tytuł HR Excellence in Research, na początku lipca 2016 r. utworzono grupę roboczą w celu przeprowadzenia analizy (gap analysis) i opracowania planu działania. Grupa robocza przygotowała dwa anonimowe badania, w których pracownicy ocenili poziom spełnienia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula wymogów zawartych w Karcie i Kodeksie. Wyniki tych badań zostały poddane krytycznej analizie. Na tej podstawie został wypracowany raport podsumowujący wraz z planem działań. Spotkał się on z jednomyślną aprobatą międzynarodowych ekspertów i w sierpniu 2017 r. nasza Uczelnia otrzymała prawo posługiwania się tytułem i logo HR Excellence in Research.

W 2019 r. utworzono HR Excellence in Research Board (Zarządzenie Rektora nr 1/03/2019), której zadaniem było monitorowanie całego procesu realizacji działań zgodnie z założeniami HR Excellence in Research.

W 2022 r. w celu zwiększenia przejrzystości procesu oraz zwiększenia zaangażowania środowiska naukowego podczas całego procesu, powołano nową strukturę HR Excellence in Research, tj. Komitet Sterujący, HR Excellence in Research Board oraz cztery Grupy Robocze dla poszczególnych obszarów: Aspekty Etyczne i Zawodowe, Rekrutacja i Selekcja, Warunki Pracy, Szkolenia i Rozwój (Zarządzenie Rektora nr 1/02/2022).

W listopadzie 2022 r. Akademia Finansów i Biznesu Vistula przystąpiła do procedury odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research.

Korzyści z HR Excellence in Research

 • Podniesienie poziomu atrakcyjności zatrudnienia oraz warunków pracy na Uczelni, która stwarza przyjazne środowisko pracy naukowej i respektuje transparentne zasady przy rekrutacji pracowników.
 • Potwierdzenie dla Uczelni jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub/i badawczo-rozwojowej (B+R).
 • Możliwość zamieszczania ogłoszeń o pracę na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS i pozyskiwania współpracowników oraz partnerów projektów spośród prestiżowych i wiodących ośrodków naukowych.
 • Zwiększenie perspektywy udziału Uczelni w międzynarodowych projektach, aplikowania i pozyskiwania środków na badania.
 • Premiowanie Uczelni w:
  – międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym Unii Europejskiej HORYZONT w zakresie badań naukowych i innowacji;
  – krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  – konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
  – ocenie parametrycznej.

Wartości etyczne i zasady postępowania

Zamieszczone w tym dziale dokumenty tworzą ramy dla wszystkich pracowników Uczelni oraz jej Władz, wyznaczają zasady odpowiedzialnego postępowania w środowisku pracy i zachęcają do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów. Rzetelność i etyka badań naukowych w Grupie Uczelni Vistula służy zarówno podnoszeniu jakości kształcenia i doskonaleniu poziomu badań naukowych, jak i wprowadzaniu w życie wskazówek etycznych, organizacyjnych i prawnych zawartych w dokumentach Unii Europejskiej oraz wzorców opracowanych w czołowych europejskich ośrodkach akademickich. Wskazania te obejmują zasady i wymagania wobec naukowców, takie jak: wolność badań naukowych; wzory etyczne charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin, a także normy instytucjonalne, krajowe itd.; odpowiedzialność zawodowa, profesjonalne podejście, znajomość zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów; odpowiedzialność – w tym finansowa; zasady dobrych praktyk w badaniach naukowych – odnoszone do bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, stosowania się do wymagań w zakresie ochrony danych i poufności oraz zapewnienia, by wyniki badań były upowszechniane i wykorzystywane; zaangażowanie społeczne; troskę opiekunów naukowych o swoich podopiecznych; najwyższe standardy w sferze nadzoru i obowiązków w zakresie zarządzania, które powinny być wypełniane „zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi”; kontynuacja rozwoju zawodowego poprzez aktualizowanie i poszerzanie zakresu umiejętności i kwalifikacji.

Dokumenty te określają także liczne zasady i wymagania wobec praco- i grantodawców, takie jak: szeroko rozumiana zasadę niedyskryminacji; stymulowanie do badań naukowych i zapewnianie warunków dla nich; stabilizacja oraz stałe zatrudnienie; sprawiedliwe i atrakcyjne wynagrodzenie; tworzenie strategii sprzyjającej rozwojowi kariery zawodowej pracowników; uznanie wartości mobilności; zapewnienie dostępu do szkoleń, ochrona prawa własności intelektualnej, opieka naukowej nad młodszymi naukowcami, kompleksowy system oceny pracowników; określenie odpowiednich procedur skarg i apelacji oraz wpływu na organy decyzyjne; jasne określenie standardów przyjmowania naukowców do pracy.

Kierując się przyjętymi zasadami pracownicy GUV dbają o dobry wizerunek Uczelni i starają się realizować jej misję. Wykazują lojalność wobec Uczelni przestrzegając dyscypliny pracowniczej, wspomagając demokratycznie wybrane władze i pomagając budować prestiż Uczelni.

Proces rekrutacji i selekcji zgodny z OTM-R – oferty pracy dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych

Szkolenia

Formy rozwoju zawodowego

Dokumenty HRS4R, OTM-R Policy

Zarządzenie 10-10-2022 powołanie zespołów ds. HR Excellence
Zarządzenie 9-10-2022 Zasady procesu rekrutacji i selekcji pracowników akademickich w AFiBV
Ankieta dla pracowników
Sprawozdanie z wewnętrznej analizy luk oraz stosownego planu działań
Klasyfikacja profili działalności

Akty prawne

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Kodeks cywilny
Kodeks etyki AFiB Vistula
Zarządzenie nr 1/03/2019 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej ds. HR Excellence in Research
Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
Zarządzenie nr 4/11 2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki i Antydyskryminacji AFiB Vistula
Zarządzenie nr 7/11/2020 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Załącznik do Zarządzenia nr 5/11/2020 Rektora AFiB Vistula – Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Załącznik do Zarządzenia nr 6/11/2020 Rektora AFiB Vistula – Procedura antymobbingowa w Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Kontakt do działu HR i Nauki Grupy Uczelni Vistula

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.