DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / Sprawy studenckie

Sprawy studenckie

Zasady zaliczania i warunki powtarzania przedmiotów

Wpis warunkowy to płatna możliwość uratowania swojego statusu w szkole wyższej w przypadku niezdanej sesji z jednego lub więcej przedmiotów. Pozwala on uzyskać szansę na powtórzenie semestru lub kolejne podejście do egzaminu – w zależności od decyzji osoby prowadzącej zajęcia.

Zapoznaj się z zasadami zaliczania warunków na naszej uczelni.

Czytaj mniej

Wpis warunkowy to płatna możliwość uratowania swojego statusu w szkole wyższej w przypadku niezdanej sesji z jednego lub więcej przedmiotów. Pozwala on uzyskać szansę na powtórzenie semestru lub ko…

Czytaj więcej
Pobierz regulamin
Zasady zaliczania i warunki powtarzania przedmiotów

Dział Karier i Praktyk

Oferty pracy i miejsca odbycia praktyk:

Polecamy rekrutacje na naszym portalu www.e-kariera.vistula.edu.pl

Dział Karier i Praktyk jest do twojej dyspozycji, zapraszamy osobiście (p.116) lub online, poszczególne adresy mailowe do nas znajdziesz tutaj.

Obowiązkowe praktyki

Praktyki zawodowe są obowiązkowe do zrealizowania przez studentów na kierunkach: Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska, Grafika, Informatyka, Logistyka, Analityka biznesu i bezpieczeństwa. Firmę/instytucję do realizacji praktyki możesz znaleźć samodzielnie lub na naszym portalu www.e-kariera.vistula.edu.pl lub skorzystać z oferty Działu Karier i Praktyk (p.116). Wsparcia może również udzielić opiekun praktyk zawodowych Twojego kierunku

Sprawdź
Obowiązkowe praktyki

Oferty praktyk, staży i pracy

Tu znajdziesz oferty dostosowane do twoich kompetencji, potrzeb i oczekiwań. Pamiętaj, aby na końcu swojego CV zawrzeć klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO. To obowiązujący zapis w każdym dokumencie aplikacyjnym.

Sprawdź
Oferty praktyk, staży i pracy

Webinary

Dowiedz się, jak zmienia się rynek pracy, techniki rekrutacyjne oraz wymagania wobec kandydatów szukających pracy. Wybierz interesujący cię webinar. Spotkania online odbywają się po polsku i angielsku.

Sprawdź
Webinary

Targi pracy

Targi pracy to forum spotkań z pracodawcami. Pozwalają znaleźć pracę, staż lub praktyki. Są szansą na pogłębienie wiedzy nt. rynku pracy, technik rekrutacyjnych i stawianych wymagań. Dają też możliwość sprawdzenia własnych kompetencji

Sprawdź
Targi pracy

Doradztwo zawodowe

Wspieramy studentów w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy, osiąganiu celów, określeniu ich mocnych stron i możliwych ścieżek zawodowych. Zależy nam, aby osiągali satysfakcję i pracowali na stanowiskach zgodnych z ich potencjałem.

Sprawdź
Doradztwo zawodowe

Dział Karier i Praktyk

Kontakt

Pokój: 116/117 (I piętro)

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10:00 – 16:00
Wtorek: 10:00 – 16:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 10:00 – 16:00
Piątek: 10:00 – 16:00
S
obota: (w dni zjazdu) 10:00-14:00 lub w recepcji, w kopercie z dopiskiem „Dział Karier i Praktyk”.
Niedziela: nieczynne

Dominik Daugielewicz
tel.: +48 22 45 72 358
e-mail: d.daugielewicz@vistula.edu.pl
Kierunki: Grafika, Informatyka, Filologia Angielska, Analityka Biznesu i Bezpieczeństwa

Ewa Czarnecka
tel.: +48 22 45 72 352
e-mail: e.czarnecka@vistula.edu.pl
Kierunki: Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Logistyka

Sprawdź również dokumenty dostępne na platformie Platon po zalogowaniu.
Przewodnik pisania pracy dyplomowej oraz pytania egzaminacyjne

Załączniki do pobrania

Informacja dla dyplomantów 2023-2024
Procedura składania pracy online krok po kroku
Procedura zatwierdzania tematu pracy dyplomowej
Karta zgłoszeniowa tytuł/temat pracy dyplomowej
Procedura składania/aktualizowania tematu pracy dyplomowej
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
Plagiat – podstawowe informacje
Jak uniknąć plagiatu
Proces dyplomowania – procedura weryfikacji językowej – AFiB Vistula
Sprawdzanie językowe pracy dyplomowej – instrukcja dla promotora
Oświadczenie o napisaniu pracy dyplomowej w języku ojczystym
Zarządzenie nr 7/05.2023 Rektora AFiB ws. zmiany Regulaminu procesu dyplomowania
Zarządzenie nr 8/05/2023 Rektora AFiB ws. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem tech. inf.
Zarządzenie nr 9/05/2023 Rektora AFiB ws. zasad i warunków przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

System monitorowania losów zawodowych absolwentów

Szanowna Absolwentko/Szanowny Absolwencie

AFiB Vistula prowadzi badania losów zawodowych absolwentów w celu identyfikacji statusu zawodowego absolwentów, planów edukacyjnych i sposobów ich realizacji, oceny osiągniętych przez absolwentów i oczekiwanych przez pracodawców efektów kształcenia oraz opinii na temat szans absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Badanie ma charakter poufny, a jego wyniki będą wykorzystywane jedynie w postaci zagregowanej i prezentowane po poddaniu testom statystycznym. Udział Państwa w tych badaniach dostarczy Uczelni cennych wskazówek służących podnoszeniu jakości kształcenia i dostosowywania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza i wyrażenie zgody na wzięcie udziału w naszych badaniach.

Wypełnij ankietę – AFiB Vistula

Ocena jakości kształcenia w Grupie Uczelni Vistula przez absolwentów

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu służącym ocenie jakości kształcenia w Grupie Uczelni Vistula. Ankieta jest anonimowa, wyniki będą przedstawiane w formie zagregowanej i posłużą jedynie podejmowaniu działań służących udoskonaleniu jakości kształcenia.

Regulamin procesu dyplomowania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

 1. Studenci dokonują wyboru promotora prowadzącego seminarium dyplomowe merytorycznie zgodnie z wybraną specjalnością najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem semestru studiów, w którym rozpoczynają realizację tego przedmiotu. Po tym terminie promotor zostaje przydzielony decyzją dziekana.
 2. Student może wybrać seminarium dyplomowe oraz promotora pracy spośród nauczycieli akademickich spełniających wymagania określone w § 49 Regulaminu studiów.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana i za zgodą rady wydziału, seminarium dyplomowe na kierunku o profilu praktycznym może być prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra, jeśli posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do tematyki seminarium dyplomowego.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opiekę nad stroną metodologiczną prac dyplomowych sprawuje osoba co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
 5. Zapisy na seminaria dyplomowe są prowadzone w systemie informatycznym, zgodnie z wykazem specjalności, wykazem promotorów i ogólną tematyką poszczególnych seminariów zamieszczonych w systemie informatycznym.

Przebieg seminarium dyplomowego

 1. Seminaria dyplomowe umieszczane są w planie studiów na dany rok akademicki.
 2. Seminarium dyplomowe jest traktowane jako forma weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia, w trakcie którego studenci potwierdzają swą zdolność stosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują nabyte kompetencje społeczne.
 3. Efekty przewidziane do weryfikacji w trakcie seminarium i przygotowywania pracy dyplomowej powinny być przez prowadzących uwzględnione w kartach przedmiotu Seminarium dyplomowe.
 4. Zakładane efekty realizowane są z wykorzystaniem treści oraz metod autorskich wybranych przez promotora.

Załączniki do pobrania

Regulamin procesu dyplomowania Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Standardy pisania pracy dyplomowej

Wymogi ogólne:

 1. tytuł pracy: konkretny, jasno wyrażony i precyzyjny, im mniej ogólny tym lepiej;
 2. tytuł ma odzwierciedlać analityczny charakter pracy,
 3. układ pracy: zgodny z tematem, logiczny, wyczerpujący,
 4. rozdziały: proporcjonalne, o podobnej objętości i strukturze oraz liczbie podrozdziałów,

Wymogi techniczne:

 1. tekst podstawowy: czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt.,
 2. tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman o wielkości 16 pkt., pogrubiona;
 3. tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman o wielkości 14 pkt., pogrubiona;
 4. marginesy w odbiciu lustrzanym: bok do oprawy (wewnętrzny) 3,5 cm, pozostałe: 2,5 cm;
 5. interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
 6. tekst wyjustowany;
 7. numerowanie stron – wyśrodkowane w stopce strony;
 8. praca musi być wydrukowana dwustronnie od spisu treści (strona tytułowa – wydruk jednostronny);
 9. oprawa – miękka oprawa kanałowa (zacisk metalowy).

Strona tytułowa pracy dyplomowej:

 1. Na stronie tytułowej muszą znajdować się (rozmieszczone na osi strony – wyśrodkowane, interlinia 1,5):
  1. pełna nazwa Uczelni – czcionka 20 pkt. – pogrubiona,
  2. pełna nazwa wydziału – czcionka 14 pkt.,
  3. pełna nazwa kierunku studiów – czcionka 14 pkt.
 2. interlinia 1,0:
  1. imię i nazwisko autora pracy – czcionka 16 pkt. – pogrubione,
  2. numer albumu autora pracy – czcionka 14 pkt.,
  3. tytuł pracy, umieszczony na środku strony tytułowej – czcionka 26 pkt. – pogrubiony,
  4. miejscowość i rok napisania pracy, umieszczone na dole strony – czcionka 14 pkt.

Bliżej prawego marginesu (wyrównane do prawej):

 1. interlinia 1,5:
  1. określenie charakteru pracy (praca licencjacka/praca inżynierska/praca magisterska) – czcionka 14 pkt.;
  2. stwierdzenie „napisana pod kierunkiem”, a poniżej pełne imię i nazwisko promotora pracy wraz z jego tytułem/stopniem naukowym – czcionka 14 pkt.;

Załączniki do pobrania

Zarządzenie Nr 1/12/2018 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Kwestura zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • naliczanie opłat (czesne i inne) i księgowanie wpłat
 • wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odnośnie płatności
 • wystawianie faktur dla studentów
 • przyjmowanie podań od studentów skierowanych do Komitetu Finansowego w sprawie płatności
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych (PLN and EUR) oraz płatności kartą (PLN)
 • windykacja

Ponadto informujemy, że:

Kontakt

Kontakt mailowy – kwestura i windykacja
kwestura@vistula.edu.pl

KWESTURA (POKÓJ 108)

Poniedziałek – 10:00 – 16:00
Wtorek – 10:00 – 16:00
Środa – nieczynne
Czwartek – 10:00 – 16:00
Piątek – 10:00 – 14:00
Sobota – nieczynne
Niedziela – nieczynne

PUNKT KASOWY I WINDYKACJA (POKÓJ 118)

1) Płatności należy dokonywać na konto Uczelni (PLN, EUR) lub we wpłatomacie (PLN).
2) W punkcie kasowym można dokonać opłaty za naukę w euro lub większych kwot w złotych (od 4 000 zł).
3) Windykacja – mediacje i kwestie prawne dotyczące zaległości finansowych studentów.

Poniedziałek 10:00 – 13:00
Wtorek 10:00 – 13:00
Środa nieczynne
Czwartek 10:00 – 13:00
Piątek nieczynne
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

Kwestura zajmuje się obsługą finansową Studentów w następującym zakresie:

 • naliczanie opłat (czesne i inne) i księgowanie wpłat
 • wyjaśnianie wszelkich wątpliwości odnośnie płatności
 • wystawianie faktur dla studentów
 • przyjmowanie podań od studentów skierowanych do Komitetu Finansowego w sprawie płatności
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych (PLN and EUR) oraz płatności kartą (PLN)
 • windykacja

Ponadto informujemy, że:

 • dane dotyczące płatności dla każdego studenta są dostępne w systemie USOS (po zalogowaniu się)
 • problemy z logowaniem się do USOSa należy zgłaszać do działu IT: icthelp@vistula.edu.pl
 • zaświadczenia: o statusie studenta, do Karty Pobytu, w celu przedłużenia wizy – wystawia Dziekanat: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat
 • opłata za zaświadczenie w j. polskim wynosi 5 zł, opłata za zaświadczenie w j. angielskim – 20 zł
 • obsługą stypendiów zajmuje się Biuro Pomocy Materialnej: https://www.vistula.edu.pl/student/stypendia  

Numery rachunków bankowych

INDYWIDUALNE KONTO STUDENTA

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto studenta (podane w systemie USOS – w PLN).

W razie potrzeby opłat można też dokonywać wpłat na poniższe ogólne numery rachunków:

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA 
Bank: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
Kod Swift: EBOSPLPWXXX
IBAN: PL
Nr konta: 85 1540 1030 2103 0003 7384 0001 – opłaty w PLN
Nr konta: 47 1540 1030 2103 0003 7384 0006 – opłaty w EUR

Terminy płatności

I termin do zapłaty to: 15.09. – w semestrze zimowym, 15.02. – w semestrze letnim.
Student otrzymał szczegóły dotyczące płatności w umowie i uchwale Rady Wykonawczej w sprawie
odpłatności za studia.

Student może sprawdzać na bieżąco stan swoich należności w systemie Usos.

Płatności można dokonywać:

 • na odpowiednie konto Uczelni (PLN, EUR);
 • we wpłatomacie (PLN);
 • w punkcie kasowym (pokój 118) w EUR (lub PLN – powyżej kwoty 4 000 PLN).

Stypendia

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki.
Biuro Pomocy Materialnej służy studentom  Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. decyzją Rektora podwyższony został maksymalny próg dochodu w stypendium socjalnym z 1051 zł do 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Z tego względu osoby, które wcześniej otrzymały decyzję odmowną z tego tytułu lub zrezygnowały z dalszego wypełniania wniosku, zachęcamy do aplikowania.

Oficjalny komunikat Ministerstwa: tutaj.

Nowe uprawnienia dla studentów z Ukrainy w stypendium socjalnym

Dnia 12 marca 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) – tylko po polsku, tekst jednolity. Ustawodawca postanowił, że ilekroć w tej ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.
 2. Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Student będący obywatelem Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. może ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą (tylko po polsku) oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa wniosek oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. W przypadku ubiegania się o zapomogę, studenta nie obowiązuje ograniczenie liczby zapomóg, o którym mowa w art. 92 ust. 2 Ustawy, tj. nie obowiązuje ograniczenie do dwóch zapomóg możliwych do otrzymania w ciągu roku.

Możesz ubiegać się o bezzwrotną pomoc materialną (ze środków z budżetu państwa) w formie: 

 • Stypendium Socjalnego,  
 • Stypendium Socjalnego powiększonego m.in. ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Stypendium Rektora  za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
 • Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia,
 • Zapomogi. 

Studencie pamiętaj! Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Następnie wniosek należy złożyć w formie papierowej. 

Zarejestrowany w systemie USOS web wniosek wydrukuj, podpisz i złóż w Dziale Pomocy Materialnej w pokoju 207 lub wyślij pocztą tradycyjną z dopiskiem „STYPENDIA”.

Instrukcja wypełniania wniosków w systemie USOSweb do pobrania TUTAJ.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora), jeśli:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały;

2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. są pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. są posiadaczami ważnej Karty Polaka i zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

10. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora, jeśli posiadają:

11. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

12. wizę Schengen;

13. wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora.

 1. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora) jeśli:
 2. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. udzielono im zezwolenia na pobyt stały,
 4. są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
 5. udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 6. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 8. posiadają Kartę Polaka lub są osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 9. są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 niewymienieni w pkt.1-8 powyżej, nie mają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne (mogą ubiegać się o wszystkie pozostałe świadczenia tj. stypendium rektora, zapomogę, stypendium dla niepełnosprawnych).

wtorek – czwartek 11.00-15.00.

Ważne! Każdy student jest uprawniony do otrzymania stypendium przez łączny okres 6 lat (72 miesięcy) posiadania statusu studenta na wszystkich uczelniach w Polsce i zagranicą. Po tym okresie student nie może otrzymać żadnego ze świadczeń stypendialnych.

Wszystkie sprawy dotyczące stypendiów proszę załatwiać w podane dni.  


Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Czytaj mniej

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopn…

Czytaj więcej

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Szczegółowe informacje

Pomoc materialna z budżetu państwa dla studentów cudzoziemców

Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ubiegać się o Stypendium Socjalne, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

 1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym UE.
 2. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach.
 3. Posiada status uchodźcy nadany w RP lub korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP.
 4. Posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
 5. Posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.
 6. Jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.
 7. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Każdy student cudzoziemiec (również niespełniający warunków wymienionych powyżej), który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ponadto ubiegać się o Stypendium Rektora, Stypendium dla osób Niepełnosprawnych i Zapomogę składając standardową dokumentację za pośrednictwem USOS web.

Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, może ubiegać się o wszystkie formy pomocy materialnej z budżetu państwa (Stypendium Socjalne, Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych, Stypendium Rektora i Zapomogi), jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

 1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub Kartę Polaka.
 2. Posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Udzielono mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543).
 6. Udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Student cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, może ubiegać się o Stypendium Rektora, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

 1. Posiada ważną kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
 2. Posiada wizę Schengen.
 3. Posiada wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 5. Jest, posiadającym prawo stałego pobytu, członkiem rodziny obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

UWAGA! Studencka wiza wydana w celu podjęcia studiów nie upoważnia do pobierania żadnej z form pomocy materialnej z budżetu państwa.

Stypendium socjalne powiększone

Student znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej może również otrzymać dodatek do stypendium socjalnego w postaci „zwiększenia” między innymi z tytułu:

 • zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki przez studenta, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni, uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
 • samotne wychowywanie dziecka,
 • ciężką sytuację zdrowotną wiążącą się wysokimi kosztami leczenia,
 • innej szczególnej sytuacji materialno-bytowej.

Przesłanki do otrzymania zwiększonego stypendium socjalnego należy dodatkowo udokumentować.

Zapomogi

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem uprawniającym do stypendium może być np.:

 • śmierć lub ciężka choroba członka rodziny,
 • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
 • urodzenie się dziecka
 • nagła utrata pracy ( np. ze względu na „cięcia covidowe”)
 • kradzież
 • bądź inne zdarzenie losowe.

Wniosek o zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwukrotnie za to samo zdarzenie.
Wnioski nieudokumentowane bądź udokumentowane w niewystarczającym stopniu nie będą podstawą przyznania zapomogi. Student musi udokumentować zdarzenie (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji). W uzasadnionych przypadkach uczelnia może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie.
Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w 90 dni od daty zdarzenia losowego.
Wysokość zapomogi obowiązującej w danym roku akademickim określa Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

Rozstrzygnięcia dot. świadczeń pomocy materialnej

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej student wypełnia elektronicznie z wykorzystaniem systemu USOSweb, a następnie zobowiązany jest dostarczyć wydrukowany i własnoręcznie podpisany wniosek do Działu Pomocy Materialnej AFIBV Vistula. Wnioski mogą być składane osobiście, bądź przesyłane listownie na adres Uczelni.

W przypadku, gdy złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych, student zostanie wezwany do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W przypadku, gdy złożony wniosek będzie zawierał błędy, albo braki, które nie będą brakami formalnymi, student zostanie wezwany do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku. W przypadku, gdy student nie wykona w/w wezwania, Rektor podejmie decyzję na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania oraz wydana w sprawie decyzja zostaje umieszczona na koncie studenta w systemie USOS.

O umieszczeniu wezwania, zawiadomienia oraz decyzji w systemie USOS i możliwości odbioru dokumentu student zawiadamiany jest drogą mailową na jego adres skrzynki elektronicznej utworzonej w domenie @stu.vistula.edu.pl. W przypadku nieodebrania przez studenta korespondencji z systemu USOS  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania w/w zawiadomienia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

Student powinien dołączyć do swojego wniosku ważne orzeczenie uprawniające go do stypendium. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może obejmować okres do 10 miesięcy ale równocześnie nie dłużej niż ważność orzeczenia. Po okresie 10 miesięcy należy złożyć po raz kolejny wniosek do Rzecznika Ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uwaga! Jeśli wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb jest nieaktywny to znaczy że nie zgłosiłeś swojej niepełnosprawności w trakcie rekrutacji na studia. Aby go odblokować poinformuj Rzecznika Ds. Osób Niepełnosprawnych o swoim stopniu niepełnosprawności, potwierdzając ją stosownym zaświadczeniem. Jeśli twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wygasło i udało ci się uzyskać nowe, zgłoś tę zmianę również do Rzecznika. 

Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia

Stypendium Ministra może otrzymać student za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Szczegółowe zasady przyznawania studentom Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej: https://www.nauka.gov.pl/stypendia–ministra/

Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie

Stypendia Ministra są przyznawane studentom na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału.

Po zaopiniowaniu Rektor przekazuje wniosek studenta do ministerstwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć. W przypadku, gdy student przedstawił inne osiągnięcia, spoza katalogu wybitnych sukcesów, lub niezwiązane ze studiami, opinia Rektora może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wnioski o Stypendia Ministra są przekazywane przez Rektora w terminie do 15 października.

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019

Progi stypendialne

Szczegółowe kryteria i progi świadczeń dla studentów w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora w roku akademickim 2023/2024


Stypendium Socjalne

Ustala się obowiązujące od 1 października 2023 r. niżej podane wysokości dochodów netto na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego oraz wynikające z tego wysokości świadczenia:

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studentaKwota stypendium socjalnego
do 350 zł.1600 zł
351 zł. – 700 zł.1300 zł
701 zł. – 1294,40 zł.1000 zł

Powiększenie stypendium socjalnego wynikające z przesłanek opisanych w Regulaminie świadczeń dla studentów wynosi 700 zł.


Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

Ustala się następujące wysokości stypendiów dla osób niepełnosprawnych względem stopnia niepełnosprawności:

Stopień niepełnosprawnościKwota stypendium
Lekki1000 zł
Umiarkowany1200 zł
Znaczny1500 zł


Zapomoga

Wysokość zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może wynosić nie więcej niż 8000 zł. Wysokość stypendium zależy od decyzji Rektora.


Stypendium Rektora

Stypendium rektora mogą otrzymać studenci kierunków którzy uzyskali łącznie co najmniej 4,3 pkt. ze średniej ocen oraz osiągnięć (naukowych, artystycznych lub sportowych). Wysokość minimalnej ilości uzyskanych punktów do uzyskania stypendium rektora jest zależna od limitu 10% najlepszych studentów danego kierunku. W tym wypadku próg minimalny może przez to być wyższy i różny na poszczególnych kierunkach.

Warunkiem uzyskania stypendium rektora dla studentów jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami w terminie od 1 do 20 października – w semestrze zimowym i od 1 do 20 marca – w semestrze letnim.

Ustala się następujące progi punktowe oraz odpowiadającą im wysokość stypendium rektora dla studentów:

Łączna liczba punktówWysokość stypendium
4.30 – powyżej450 zł

Harmonogram przyjmowania wniosków na rok akad. 2023/2024

Wnioski o stypendia można składać w następujących terminach:

STYPENDIUM SOCJALNE oraz STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od 01.09.2023 do 09.07.2024

do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

ZAPOMOGA
Od 01.09.2023 do 09.07.2024
Do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

STYPENDIUM REKTORA
W semestrze zimowym od 01.09.2023 do 20.10.2023
W semestrze letnim od 01.03.2024 do 20.03.2024

STYPENDIUM MINISTRA
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektorów uczelni w terminie do 15.10.2023.

Pamiętaj! Student musi dopełnić wszelkich formalności na uczelni znacznie wcześniej.

Wnioski można składać w dziale stypendialnym pok. 207 lub pocztą na adres uczelni z dopiskiem „STYPENDIUM”.

Stypendium dla cudzoziemców

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora), jeśli:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały;
 2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. są pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 6. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);
 7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 9. są posiadaczami ważnej Karty Polaka i zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 10. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora, jeśli posiadają:
 11. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 12. wizę Schengen;
 13. wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora.

 1. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora) jeśli:
 2. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. udzielono im zezwolenia na pobyt stały,
 4. są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
 5. udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 6. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 8. posiadają Kartę Polaka lub są osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 9. są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 niewymienieni w pkt.1-8 powyżej, nie mają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne (mogą ubiegać się o wszystkie pozostałe świadczenia tj. stypendium rektora, zapomogę, stypendium dla niepełnosprawnych).

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, którzy kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

Maksymalna kwota dochodu przypadająca na członka rodziny w skali miesiąca, która uprawnia do stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.  

Stypendium rektora

Ten rodzaj stypendium może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów. 

Warunkiem uzyskania Stypendium Rektora jest uzyskanie za ostatni rok studiów wysokiej średniej ocen i/lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O Stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady, finalistą olimpiady przedmiotowej lub medalistą współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o Stypendium Rektora również na podstawie wyników z ostatniego roku studiów licencjackich. Jeśli wcześniej studiował na innej uczelni niż Vistula, wymagane jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o wysokości średniej ocen z wcześniejszej uczelni. 

Wnioski o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się dwa razy w roku na początku każdego semestru zgodnie z harmonogramem. Stypendia rektora przyznawane są dwa razy w roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy. 

Student jest zobowiązany złożyć na każdy semestr oddzielny wniosek z kompletną dokumentacją. Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% najlepszych studentów na konkretnym kierunku studiów.   

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymać student, który niezależnie od średniej ocen oraz osiągnięć:
a) powtarza rok/semestr studiów,
b) uzyskał warunkowy wpis lub warunkowe zaliczenie na kolejny semestr/rok,
c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku. 

Załączniki do pobrania

Zarządzenie Nr 8/09/2023 – kryteria i progi świadczeń dla studentów AFiB Vistula
Zarządzenie Nr. 7-09-2023 ws. ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów AFIB Vistula
Zarządzenie Nr. 2-01-2023 zmiana wys. doch.-styp. socjalne Regulamin świadczeń AFiB Vistula

Opieka medyczna

Studenci Vistuli mogą korzystać z opieki lekarskiej w najdogodniejszej dla nich formule. Lekarz internista przyjmuje na terenie uczelni stacjonarnie w gabinecie nr 24. Studenci, którzy przebywają w Polsce i używają telefonu obsługiwanego przez polską sieć komórkową mogą też skorzystać z porady telefonicznej – po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: https://book.vistula.edu.pl.

Kontakt telefoniczny następuje zgodnie z potwierdzonym terminem konsultacji. Podczas teleporady można uzyskać skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 (należy udostępnić numer paszportu).

UWAGA, podczas wizyty on-line, lekarz nie wydaje zaświadczeń o stanie zdrowia kandydatów na studia, wymaganych podczas rekrutacji.

Psycholog

Mgr Angelika Marszewska

Godziny pracy (online):
Piątek: 9:30 – 11.30

Umów się na spotkanie: https://book.vistula.edu.pl

Przed zarejestrowaniem się na wizytę prosimy o zapoznanie się z regulaminem

RZECZNIK AKADEMICKI (OMBUDSMAN) w AFiB Vistula

Rzecznik Akademicki pełni nadzór nad przestrzeganiem praw członków społeczności akademickiej AFiB Vistula – studentów i pracowników Uczelni. W szczególności do jego funkcji należy udzielanie wsparcia i prowadzenie mediacji służących rozwiązywaniu sporów i konfliktów pomiędzy:

 • studentami lub doktorantami, a wykładowcami, 
 • studentami lub doktorantami, a pracownikami administracji Uczelni,
 • pracownikami, a Uczelnią,
 • pracownikami Uczelni.

Rzecznik Akademicki podejmuje interwencje w sprawach indywidualnych (dotyczących pracownika lub studenta, po wyczerpaniu przez zainteresowaną osobę zwykłych, instytucjonalnych dróg rozwiązania problemu), na wniosek Rektora, jednostki organizacyjnej Uczelni, organu samorządu studenckiego lub z własnej inicjatywy. Ponadto Ombudsman angażuje się w proces kształtowania i przestrzegania w Uczelni standardów służących wyeliminowaniu nagannych i niedozwolonych zjawisk, do których przede wszystkim można zaliczyć dyskryminację, mobbing, nietolerancję, molestowanie, oszustwa naukowe i inne nieetyczne zachowania.

Zgodnie z dobrymi praktykami rekomendowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ombudsmanów (International Ombudsman Association – IOA), działania Rzecznika Akademickiego charakteryzują: 

 • niezależność,
 • neutralność i bezstronność,
 • poufność,
 • nieformalność.

Rzecznik Akademicki został powołany na podstawie Zarządzenia Nr 1/05/2016 Rektora AFiB Vistula z dnia 09.05.2016 w sprawie utworzenia w AFiB Vistula funkcji Rzecznika Akademickiego (Ombudsmana), Funkcję Rzecznika Akademickiego w AFiB Vistula pełni obecnie dr Zygmunt Janiec. Wnioski w sprawach indywidualnych, uwagi, sugestie i interwencje a także zgłaszanie potrzeby osobistego spotkania należy kierować na adres z.janiec@vistula.edu.pl

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.