UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kandydat / Jak obniżyć opłaty za studia?

Jak obniżyć opłaty za studia?

Stypendia

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki.
Biuro Pomocy Materialnej służy studentom  Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. decyzją Rektora podwyższony został maksymalny próg dochodu w stypendium socjalnym z 1051 zł do 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Z tego względu osoby, które wcześniej otrzymały decyzję odmowną z tego tytułu lub zrezygnowały z dalszego wypełniania wniosku, zachęcamy do aplikowania.

Oficjalny komunikat Ministerstwa: tutaj.

Nowe uprawnienia dla studentów z Ukrainy w stypendium socjalnym

Dnia 12 marca 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) – tylko po polsku, tekst jednolity. Ustawodawca postanowił, że ilekroć w tej ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

 1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.
 2. Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Student będący obywatelem Ukrainy, który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. może ubiegać się o stypendium socjalne i zapomogę, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą (tylko po polsku) oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1 Ustawy. Student ubiegający się o stypendium socjalne składa wniosek oraz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej. W przypadku ubiegania się o zapomogę, studenta nie obowiązuje ograniczenie liczby zapomóg, o którym mowa w art. 92 ust. 2 Ustawy, tj. nie obowiązuje ograniczenie do dwóch zapomóg możliwych do otrzymania w ciągu roku.

Możesz ubiegać się o bezzwrotną pomoc materialną (ze środków z budżetu państwa) w formie: 

 • Stypendium Socjalnego,  
 • Stypendium Socjalnego powiększonego m.in. ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Stypendium Rektora  za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
 • Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia,
 • Zapomogi. 

Studencie pamiętaj! Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Następnie wniosek należy złożyć w formie papierowej. 

Zarejestrowany w systemie USOS web wniosek wydrukuj, podpisz i złóż w Dziale Pomocy Materialnej w pokoju 207 lub wyślij pocztą tradycyjną z dopiskiem „STYPENDIA”.

Instrukcja wypełniania wniosków w systemie USOSweb do pobrania TUTAJ.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora), jeśli:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały;

2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4. są pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

6. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);

7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

9. są posiadaczami ważnej Karty Polaka i zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

10. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora, jeśli posiadają:

11. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

12. wizę Schengen;

13. wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora.

 1. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora) jeśli:
 2. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. udzielono im zezwolenia na pobyt stały,
 4. są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
 5. udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 6. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 8. posiadają Kartę Polaka lub są osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 9. są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 niewymienieni w pkt.1-8 powyżej, nie mają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne (mogą ubiegać się o wszystkie pozostałe świadczenia tj. stypendium rektora, zapomogę, stypendium dla niepełnosprawnych).

wtorek – czwartek 11.00-15.00.

Ważne! Każdy student jest uprawniony do otrzymania stypendium przez łączny okres 6 lat (72 miesięcy) posiadania statusu studenta na wszystkich uczelniach w Polsce i zagranicą. Po tym okresie student nie może otrzymać żadnego ze świadczeń stypendialnych.

Wszystkie sprawy dotyczące stypendiów proszę załatwiać w podane dni.  

Kontakt: 
Marzena Polankowska-Kijek
e-mail: m.polankowska-kijek@vistula.edu.pl
tel: +48 22 45 72 321
pok. 207, II piętro

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Czytaj mniej

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopn…

Czytaj więcej

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Szczegółowe informacje

Pomoc materialna z budżetu państwa dla studentów cudzoziemców

Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ubiegać się o Stypendium Socjalne, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

 1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym UE.
 2. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach.
 3. Posiada status uchodźcy nadany w RP lub korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP.
 4. Posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
 5. Posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.
 6. Jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.
 7. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Każdy student cudzoziemiec (również niespełniający warunków wymienionych powyżej), który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ponadto ubiegać się o Stypendium Rektora, Stypendium dla osób Niepełnosprawnych i Zapomogę składając standardową dokumentację za pośrednictwem USOS web.

Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, może ubiegać się o wszystkie formy pomocy materialnej z budżetu państwa (Stypendium Socjalne, Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych, Stypendium Rektora i Zapomogi), jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

 1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub Kartę Polaka.
 2. Posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Udzielono mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543).
 6. Udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Student cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, może ubiegać się o Stypendium Rektora, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

 1. Posiada ważną kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
 2. Posiada wizę Schengen.
 3. Posiada wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 5. Jest, posiadającym prawo stałego pobytu, członkiem rodziny obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

UWAGA! Studencka wiza wydana w celu podjęcia studiów nie upoważnia do pobierania żadnej z form pomocy materialnej z budżetu państwa.

Stypendium socjalne powiększone

Student znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej może również otrzymać dodatek do stypendium socjalnego w postaci „zwiększenia” między innymi z tytułu:

 • zamieszkiwania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki przez studenta, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni, uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
 • samotne wychowywanie dziecka,
 • ciężką sytuację zdrowotną wiążącą się wysokimi kosztami leczenia,
 • innej szczególnej sytuacji materialno-bytowej.

Przesłanki do otrzymania zwiększonego stypendium socjalnego należy dodatkowo udokumentować.

Zapomogi

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem uprawniającym do stypendium może być np.:

 • śmierć lub ciężka choroba członka rodziny,
 • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
 • urodzenie się dziecka
 • nagła utrata pracy ( np. ze względu na „cięcia covidowe”)
 • kradzież
 • bądź inne zdarzenie losowe.

Wniosek o zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwukrotnie za to samo zdarzenie.
Wnioski nieudokumentowane bądź udokumentowane w niewystarczającym stopniu nie będą podstawą przyznania zapomogi. Student musi udokumentować zdarzenie (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji). W uzasadnionych przypadkach uczelnia może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie.
Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w 90 dni od daty zdarzenia losowego.
Wysokość zapomogi obowiązującej w danym roku akademickim określa Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

Rozstrzygnięcia dot. świadczeń pomocy materialnej

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie pisemnej decyzji administracyjnej do odbioru w Biurze Pomocy Materialnej.

Każda decyzja wymaga uzasadnienia. Dlatego od decyzji Rektora istnieje możliwość odwołania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Ważne! Nieodebranie decyzja skutkuje wstrzymaniem wypłacania środków finansowych na konto studenta. Dopiero jej odbiór jest równoznaczny z akceptacją decyzji administracyjnej. Po odbiorze pisemnej decyzji student niezwłocznie otrzyma środki finansowe na swoje konto osobiste, które wskazał we wniosku. Wysokość wypłaconego świadczenia będzie powiększona proporcjonalnie do liczby miesięcy w których student zwlekał z odbiorem decyzji.

Należy pamiętać o tym że wniosek może być rozpatrzony negatywnie mimo poprawnie złożonych dokumentów. Decyzja stypendialna czekająca na studenta nie jest jednoznaczna przyznaniem konkretnego stypendium.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

Student powinien dołączyć do swojego wniosku ważne orzeczenie uprawniające go do stypendium. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może obejmować okres do 10 miesięcy ale równocześnie nie dłużej niż ważność orzeczenia. Po okresie 10 miesięcy należy złożyć po raz kolejny wniosek do Rzecznika Ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uwaga! Jeśli wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb jest nieaktywny to znaczy że nie zgłosiłeś swojej niepełnosprawności w trakcie rekrutacji na studia. Aby go odblokować poinformuj Rzecznika Ds. Osób Niepełnosprawnych o swoim stopniu niepełnosprawności, potwierdzając ją stosownym zaświadczeniem. Jeśli twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wygasło i udało ci się uzyskać nowe, zgłoś tę zmianę również do Rzecznika. 

Kontakt d.prus-niewiadomska@vistula.edu.pl

Ankieta
W celu zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia studentów z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej. Dotyczy ona zarówno nowych studentów jak i tych, którzy są z nami od dłuższego czasu. Pozwól nam usprawnić uczelnię, wypełnij ankietę i odeślij ją drogą elektroniczną na adres e-mail: d.prus-niewiadomska@vistula.edu.pl, albo złóż w Biurze Pomocy Materialnej, pokój 222. Pamiętaj – ankietę możesz wysłać anonimowo. Jej celem jest jedynie przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych i zorganizowanie indywidualnych form wsparcia. 

Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia

Stypendium Ministra może otrzymać student za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Szczegółowe zasady przyznawania studentom Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej: https://www.nauka.gov.pl/stypendia–ministra/

Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie

Stypendia Ministra są przyznawane studentom na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału.

Po zaopiniowaniu Rektor przekazuje wniosek studenta do ministerstwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć. W przypadku, gdy student przedstawił inne osiągnięcia, spoza katalogu wybitnych sukcesów, lub niezwiązane ze studiami, opinia Rektora może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wnioski o Stypendia Ministra są przekazywane przez Rektora w terminie do 15 października.

Wszelkie informacje potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019

Progi stypendialne

Szczegółowe kryteria i progi świadczeń dla studentów w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023


Stypendium Socjalne

1. Ustala się obowiązujące od 1 października 2022 r. niżej podane wysokości dochodów netto na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego oraz wynikające z tego wysokości świadczenia:

Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studentaKwota stypendium socjalnego
do 350 zł.1600 zł
351 zł. – 700 zł.1300 zł
701 zł. – 1294,40 zł.1000 zł

2. Powiększenie stypendium socjalnego wynikające z przesłanek opisanych w Regulaminie świadczeń dla studentów wynosi 700 zł.


Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

1. Ustala się następujące wysokości stypendiów dla osób niepełnosprawnych względem stopnia niepełnosprawności:

Stopień niepełnosprawnościKwota stypendium
Lekki1000 zł
Umiarkowany1200 zł
Znaczny1500 zł


Zapomoga

Wysokość zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może wynosić nie więcej niż 8000 zł. Wysokość stypendium zależy od decyzji Rektora.


Stypendium Rektora

1. Stypendium rektora mogą otrzymać studenci wszystkich pozostałych kierunków studiów którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Średnia ocen i punkty otrzymane osiągnięcia są sumowane.

Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% najlepszych studentów danego kierunku.

2. Warunkiem uzyskania stypendium rektora dla studentów jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami zgodnie z harmonogramem stypendialnym.

3. Ustala się następujące progi punktowe oraz odpowiadającą im wysokość stypendium rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula:

Łączna liczba punktówWysokość stypendium
4.300 – 4.599350 zł
4.600 – 4.899450 zł
4,900 – 5,099600 zł
5,1-więcej800 zł

Harmonogram przyjmowania wniosków na rok akad. 2023/2024

Wnioski o stypendia można składać w następujących terminach:

STYPENDIUM SOCJALNE oraz STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od 01.09.2023 do 09.07.2024

do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

ZAPOMOGA
Od 01.09.2023 do 09.07.2024
Do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

STYPENDIUM REKTORA
W semestrze zimowym od 01.09.2023 do 20.10.2023
W semestrze letnim od 01.03.2024 do 20.03.2024

STYPENDIUM MINISTRA
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektorów uczelni w terminie do 15.10.2023.

Pamiętaj! Student musi dopełnić wszelkich formalności na uczelni znacznie wcześniej.

Wnioski można składać w dziale stypendialnym pok. 207 lub pocztą na adres uczelni z dopiskiem „STYPENDIUM”.

Stypendium dla cudzoziemców

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora), jeśli:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały;
 2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. są pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 6. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);
 7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 9. są posiadaczami ważnej Karty Polaka i zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 10. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora, jeśli posiadają:
 11. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 12. wizę Schengen;
 13. wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora.

 1. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora) jeśli:
 2. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. udzielono im zezwolenia na pobyt stały,
 4. są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
 5. udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 6. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 8. posiadają Kartę Polaka lub są osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 9. są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 niewymienieni w pkt.1-8 powyżej, nie mają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne (mogą ubiegać się o wszystkie pozostałe świadczenia tj. stypendium rektora, zapomogę, stypendium dla niepełnosprawnych).

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, którzy kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

Maksymalna kwota dochodu przypadająca na członka rodziny w skali miesiąca, która uprawnia do stypendium socjalnego wynosi 1294,40 zł.  

Stypendium rektora

Ten rodzaj stypendium może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów. 

Warunkiem uzyskania Stypendium Rektora jest uzyskanie za ostatni rok studiów wysokiej średniej ocen i/lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O Stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady, finalistą olimpiady przedmiotowej lub medalistą współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o Stypendium Rektora również na podstawie wyników z ostatniego roku studiów licencjackich. Jeśli wcześniej studiował na innej uczelni niż Vistula, wymagane jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o wysokości średniej ocen z wcześniejszej uczelni. 

Wnioski o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się dwa razy w roku na początku każdego semestru zgodnie z harmonogramem. Stypendia rektora przyznawane są dwa razy w roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy. 

Student jest zobowiązany złożyć na każdy semestr oddzielny wniosek z kompletną dokumentacją. Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% najlepszych studentów na konkretnym kierunku studiów.   

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymać student, który niezależnie od średniej ocen oraz osiągnięć:
a) powtarza rok/semestr studiów,
b) uzyskał warunkowy wpis lub warunkowe zaliczenie na kolejny semestr/rok,
c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku. 

Załączniki do pobrania

Zarządzenie Nr. 7-09-2023 ws. ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów AFIB Vistula
Zarządzenie Nr. 2-01-2023 zmiana wys. doch.-styp. socjalne Regulamin świadczeń AFiB Vistula
Regulamin świadczeń dla studentów AFiBV 2022-2023
Zał. 1 Kryteria i progi świadczeń dla studentów AFiB Vistula
Zał. 2 Lista dokumentów wymaganych podczas aplikowania o poszczególne stypendia
Zał. 3 Szczegółowe kryteria oraz zasady przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć
Zał. 4 Wzór wniosku o stypendium socjalne
Zał. 4.1 Wzór Oświadczenia o dochodach
Zał. 4.2 Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
Zał. 4.3 Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim/innym obiekcie
Zał. 4.4 Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej
Zał. 4.5 Oświadczenie studenta o prowadzeniu – nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
Zał. 4.6 Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
Zał 4.7 Wniosek o ponowną weryfikację uprawnień do stypendium socjalnego i/lub jego zwiększenia
Zał. 5 Wzór wniosku o stypendium rektora
Zał. 5.1 Lista osiągnięć do stypendium rektora
Zał. 5.2 Informacja na temat sposobu liczenia średniej ważonej ocen
Zał. 6 Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zał. 7 Wzór wniosku o zapomogę
Zał. 8 Odwołanie do decyzji
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.