UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Potrzebujesz pomocy? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Sprawy studenckie

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Co to jest USOSweb, Platon, Rosetta?

 • USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów. Znajdziesz w nim swój plan zajęć, terminy dyżurów wykładowców, sylabus przedmiotu, itp.
 • Platon to platforma e-learningowa, za pomocą której wykładowcy zamieszczają materiały dydaktyczne do realizowanego przedmiotu.
 • Rosetta jest platformą do nauki języka angielskiego.

Gdzie znaleźć informację, ile w projekcie zostało miejsc?

Takie informacje można pozyskać bezpośrednio w Dziale Projektów. Rekrutacja na działania projektowe jest prowadzona w sposób ciągły, dlatego liczba dostępnych miejsc podlega bieżącym aktualizacjom.

Jak mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Rekrutację na szkolenia finansowane z projektów prowadzą ich koordynatorzy zatrudnieni w Dziale Projektów Uczelni. Rekrutacja odbywa się przede wszystkim w trybie korespondencji mailowej lub telefonicznie.

Ile kosztuje udział w projekcie?

Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny. Działania projektowe finansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być studenci Uczelni AFiB Vistula i SGTiH Vistula, którzy spełniają kryteria uczestnictwa w danym projekcie, określone we wniosku o dofinansowanie. Dla każdego z projektów, biorąc pod uwagę jego specyfikę, grupy docelowe odbiorców, regulamin danego konkursu – kryteria mogą być odmienne. Ich spełnianie jest weryfikowane podczas procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Dział Projektów lub inne jednostki Uczelni, zajmujące się rekrutacją do projektu.

Jakie korzyści odnoszą studenci z projektu?

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji studentów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w certyfikowanych szkoleniach z metodyk zarządzania IT (z egzaminem), wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z kompetencji komunikacyjnych,
 • podniesienie kompetencji studentów w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • wsparcie skierowane do studentów w postaci trzech elementów: szkoleń (w tym certyfikowanych), zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje w formach aktywności, wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami,
 • możliwość skorzystania z nowych programów kształcenia, powstałych na gruncie realizowanych projektów,
 • szeroko pojętą dostępność (architektoniczną, komunikacyjną, związaną z procesem rekrutacji i kształcenia), adresowaną do studentów z niepełnosprawnościami,
 • doskonalenie umiejętności biznesowych, w tym biznesowych umiejętności społecznych,
 • możliwość uczestnictwa w stażach krajowych i międzynarodowych,
 • wsparcie studentów wchodzących na rynek pracy, poprzez wysokiej jakości usługi Działu Karier i Praktyk, które prowadzi do osiągnięcia m.in. 60% poziomu ich zatrudnialności w ciągu 6 miesięcy od zakończenia studiów,
 • możliwość korzystania z nowoczesnych i międzynarodowych programów nauczania, a także innowacyjnych metod kształcenia,
 • możliwość skorzystania z kursów edukacyjnych Uczelni, stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia, możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspomagających proces kształcenia i zarządzania Uczelnią, a także oferowanych przez nią e-usług.

Jakie są oferty projektów unijnych?

Oferta Działu Projektów to min.:

 • certyfikowane szkolenia o zróżnicowanej tematyce, skierowane do różnych grup odbiorców,
 • staże krajowe/międzynarodowe,
 • wizyty studyjne,
 • zajęcia z przedsiębiorczości i kompetencji komunikacyjnych,
 • nowoczesne, międzynarodowe programy kształcenia,
 • zajęcia warsztatowe,
 • wsparcie w zakresie wejścia na rynek pracy dla absolwentów,
 • nowoczesne narzędzia informatyczne, wspierające studentów w procesie rekrutacji i edukacji,
 • dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • otoczenie Uczelni wolne od barier komunikacyjnych i architektonicznych,
 • wyposażenie pracowni, bibliotek, sal dydaktycznych, auli wykładowych, sal gimnastycznych, siłowni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • narzędzia edukacyjne przystosowane do edukacji zdalnej.

Dlaczego plan semestralny jest inny niż tygodniowy?

Plan tygodniowy jest szczegółowy i widoczne są w nim wszystkie bieżące zmiany. W planie semestralnym widoczne są wszystkie, zaplanowane w danym semestrze przedmioty.

Gdzie mogę zobaczyć program moich studiów?

Programy studiów są dostępne na BIP (Biuletyn Informacji Publicznej): https://afibv-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne-afibv/ https://sgtir-warszawa.ssdip.bip.gov.pl/akty-prawne/

Co to jest rejestracja i dlaczego muszę w niej brać udział?

Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych, przedmiotów do wyboru, seminariów. W przypadku przedmiotów do wyboru i seminariów masz prawo do wybrania interesującego cię przedmiotu/promotora. Pula do wyboru jest określana przez Dziekana/Dyrektora Programu. Aby uzyskać wymaganą liczbę punktów ECTS musisz zrealizować określoną programem liczbę przedmiotów.

Gdzie znajdę terminy zjazdów studiów niestacjonarnych?

Organizacja roku akademickiego jest podawana zawsze na początku czerwca, terminy zjazdów są podane na stronie: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Część zajęć mam w szkole, a część online, jak je rozróżnić?

Informacja ta jest podana w planie zajęć. Wszystkie zajęcia oprócz tych na platformie Teams/Platon, Platon odbywają się w budynku Uczelni. W przypadku zajęć w plenerze, miejsce wskazuje wykładowca prowadzący.

Dlaczego nikt mnie nie poinformował o odwołanych zajęciach?

Wykładowca ma obowiązek poinformować studentów o odwołanych zajęciach lub zmianie ich terminu.

Nie rozumiem planu zajęć? Co oznaczają poszczególne symbole?

Symbole oznaczają typ zajęć, numer sali i platformę, na której odbywają się zajęcia. Te informacje znajdziesz na stronie przedmiotu w USOSweb lub w programie studiów na BIP.

Zajęcia się nie odbyły, nie ma wykładowcy, co robić?

Poinformuj o tym Dział Planowania: plan@vistula.edu.pl

Gdzie znajdę informacje o przerwie wakacyjnej, feriach, itp.?

Informacje o przerwach są zawarte w organizacji roku, na stronie www Uczelni: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego

Pracodawca potrzebuje dokument o organizacji roku akademickiego. Do kogo się zwrócić? Gdzie tego szukać?

Organizacja roku akademickiego jest podawana zawsze na początku czerwca. Zarządzenie Rektora o organizacji roku akademickiego jest dostępne tu: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego

Gdzie znaleźć sylabusy do przedmiotów?

 1. Wykładowca powinien przedstawiać sylabus studentom na pierwszych zajęciach. W pierwszym kroku należy zgłosić się do osoby prowadzącej zajęcia z prośbą o sylabus do przedmiotu.
 2. Sylabusy powinny być wpisane przy każdym przedmiocie w USOSweb.
Przykład: https://usosweb.vistula.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=MNB1NP003%2Fep&callback=g_b73f0a65 W prawy górnym rogu jest możliwość pobrania sylabusa w formacie PDF

Jak mam się skontaktować z Działem Planowania?

Napisz na: plan@vistula.edu.pl.

Dlaczego nie widzę swojego planu zajęć? Kto może mi pomóc?

Skontaktuj się z Działem Planowania: plan@vistula.edu.pl.

Kiedy będzie widoczny plan zajęć?

Zgodnie z regulaminem plan jest publikowany na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Wykładowca nie odpisuje na maile, co mam zrobić?

 1. Sprawdzić jego plan zajęć i spróbować „złapać go” przed zajęciami
 2. Pójść na jego dyżur. Terminy dyżurów można znaleźć na profilu USOS.

Zmiana wykładowcy

Należy złożyć podanie przez USOS z podaniem powodu.

Kiedy i gdzie są dyżury?

Terminy dyżurów można znaleźć na profilu wykładowcy w systemie USOS.

Gdzie znaleźć kontakt do wykładowcy?

Maile, numery telefonów, terminy dyżurów można znaleźć na profilu USOS.

Jak znaleźć wykładowcę?

W systemie USOSweb, w planie zajęć znajdziesz wszystkie przedmioty, a w opisie przedmiotu informację o wykładowcy (imię i nazwisko). Możesz tam sprawdzić jego plan zajęć lub wysłać mail.

Dlaczego mam kolizję w planie? Co mam zrobić?

Skontaktuj się z Działem Planowania: plan@vistula.edu.pl.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jakie są procedury w przypadku powtarzania semestru?

Jeżeli nie kwalifikujesz się na wpis warunkowy na semestr programowo wyższy, to istnieje możliwość powtarzania semestru. W takim przypadku należy złożyć za pośrednictwem USOSweb, podanie do Dziekana, z uzasadnieniem prośby o powtarzanie semestru. Decyzję podejmuje Dziekan.

Jakie są zasady zaliczania i warunki powtarzania przedmiotów?

Za każdy zaliczony przedmiot dostajesz w USOSweb punkty ECTS. W ciągu jednego roku studiów musisz zaliczyć wszystkie przedmioty (ocena powinna być wpisana do USOSweb), co oznacza uzyskanie 60-64 punktów ECTS (w zależności od programu). Gdy w USOSweb masz wpisane pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów i odpowiednią liczbę punktów ECTS, rok zostaje uznany za zaliczony i Dziekanat zapisuje cię na kolejny rok akademicki. Swoje oceny możesz sprawdzić na swoim koncie w USOSweb. Pamiętaj, że musisz mieć wpisane wszystkie oceny na koniec każdego roku akademickiego. Jeśli nie zaliczysz przedmiotu, możesz dostać zgodę na warunkowy wpis na kolejny rok. Warunkiem otrzymania takiej zgody jest uzyskanie:

 • co najmniej 40 ECTS po pierwszym roku studiów,
 • co najmniej 100 ECTS po drugim roku studiów,
 • co najmniej 160 ECTS po trzecim roku studiów.
W takim przypadku musisz złożyć przez USOSweb podanie do Dziekana, w którym musisz wymienić wszystkie niezaliczone przedmioty. Jeśli dostaniesz od Dziekana pozytywną decyzję, to w kolejnym roku studiów możesz zaliczyć zaległe przedmioty z poprzedniego roku. Pamiętaj jednak, że zaliczenie warunkowe wiąże się z dodatkową opłatą. Uwaga! Jeśli nie uzyskasz wymaganej liczby punktów ECTS, opiekun kierunku w Dziekanacie skreśli cię z listy studentów.

Brakuje mi ocen w systemie USOSweb, co mam zrobić?

W pierwszej kolejności wyślij zapytanie mailowe do swojego wykładowcy, w kopii wiadomości umieść swojego opiekuna kierunku w Dziekanacie. Tylko wykładowca może udzielić informacji o powodzie braku oceny w systemie i tylko on może uzupełnić braki. Jeżeli wykładowca prowadzący nie będzie odpowiadał, proszę poinformować o tym fakcie swojego opiekuna kierunku w Dziekanacie.

Nie mam zaświadczenia lekarskiego, czy mogę je otrzymać na Uczelni?

Tak, jeśli nie posiadasz zaświadczenia lekarskiego, możesz je otrzymać od naszego lekarza uniwersyteckiego (koszt 60PLN).

Co to jest zaświadczenie lekarskie?

Jest to zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że nie ma żadnych przeciwwskazań czy ograniczeń do studiowania.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Co zrobić, jeśli opiekun kierunku nie odpisuje?

Przestrzegaj zasady kolejności kontaktu. Wszystkie kwestie studenckie są rozpatrywane kolejno przez:

 • Opiekuna kierunku w Dziekanacie. W pierwszej kolejności skontaktuj się mailowo ze swoim opiekunem kierunku. Na podstawie e-maila opiekun ustali, jakie są twoje realne potrzeby i w jaki sposób jest w stanie ci pomóc. Jeżeli z jakiegoś powodu opiekun kierunku nie jest w stanie ci pomóc, skontaktuj się z następnymi osobami:
 • Dyrektora Dziekanatu.
 • Dziekana.
 • Prodziekana ds. Studenckich.
  Przy kierowaniu wiadomości, zachowuj ciągłość wiadomości, tzn. kolejnym osobom przekazuj całość dotychczasowej korespondencji. Pamiętaj, wiadomości bez wykazanej wcześniejszej korespondencji z kolejnymi pracownikami Uczelni pozostaną bez odpowiedzi.

Czym zajmuje się Dziekanat?

FRONT OFFICE:

 • wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń,
 • wydawanie nowych legitymacji,
 • przedłużanie ważności legitymacji,
 • kontrola płatności,
 • wydawanie dyplomów,
 • wydawanie przechowywanych dokumentów,
 • wyjaśnianie wątpliwości studenta odnośnie cyklu kształcenia,
 • przyjmowanie prac dyplomowych,
 • generowanie w systemie USOSweb oraz wydawanie kart przebiegu studiów,
 • wydawanie protokołów do zaliczeń warunkowych oraz różnic programowych,
 • przyjmowanie rezygnacji i dalsza ich obsługa.
  BACK OFFICE:
 • promowanie na następne semestry,
 • wpisywanie na dodatkowe przedmioty (różnice programowe, wpisy warunkowe),
 • skreślanie z listy studentów,
 • opiniowanie podań studenta i przekazywanie ich do Dziekana,
 • przekazywanie studentowi odpowiedzi na podanie,
 • rozwiązywanie trudnych, niestandardowych spraw,
 • kontakt z wykładowcami w sprawie ocen,
 • korespondencja mailowa ze studentem,
 • prowadzenie dokumentacji studenta,
 • zamawianie legitymacji przez system legitymacji,
 • wystawianie zaświadczeń na podstawie dokumentacji,
 • wydawanie dokumentów archiwalnych,
 • wystawianie duplikatów dokumentów.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.