DNI OTWARTE ONLINE - 30% RABAT NA STUDIA Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych

Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych

Początek: pon., 15 lut 2016, 12:30
Koniec: pon., 15 lut 2016, 14:00

Instytut Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprasza na otwarte seminarium naukowe, na którym  referat nt.: Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych wygłosi: mgr Agata Wasilewska. Seminarium odbędzie się  15 lutego 2016 r. o godz. 1230 w siedzibie AFiBV

Streszczenie

Rozprawa doktorska mgr Agaty Wasilewskiej „Znaczenie funduszy unijnych w rozwoju grup producentów rolnych” została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierz Olesiaka.

Grupy producentów rolnych są ważnym aczkolwiek nie docenianym ogniwem rynku. Mimo ich znaczenia ekonomicznego temat ten jest rzadko poruszany w pracach naukowych. Rozprawa porusza zagadnienie grup producentów rolnych poprzez pryzmat wykorzystania przez nich funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2007 – 2013 ze szczególnym uwzględnieniem lat 2011 – 2013. Kwestionariusze ankiety wysłano do grup producentów rolnych w całej Polsce.

Niniejsza rozprawa stanowi próbę określenia wpływu funduszy unijnych pochodzących głównie z PROW 2007 – 2013 na rozwój i funkcjonowanie grup producentów rolnych w Polsce. Badaniom zostały poddane najliczniejsze grupy producentów rolnych korzystające ze wsparcia tj. producenci ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, drobiu i świń.

W pracy wykorzystano teoretyczne studium literatury, analizę aktów prawnych, analizę danych statystycznych, przeprowadzono analizę SWOT w części szans i zagrożeń, analizę raportów z badań i analizę finansową.

Uzyskane wyniki badań pozwoliły ocenić dotychczasowy rozwój grup producentów rolnych,  a także wskazać w jakim stopniu środki unijne miały wpływ na rozwój tych grup.

Rozdział pierwszy pracy to wprowadzenie w problematykę grup i organizacji producentów poprzez spojrzenie na nie z perspektywy krajów europejskich. W rozdziale tym opisano uwarunkowania prawne działalności grup, charakterystykę wybranych uwarunkowań ekonomiczno – społecznych, integrację sektora rolno – spożywczego, w tym integrację ekonomiczną.

Rozdział drugi to historia rozwoju grup producentów rolnych, który połączono  z rozwojem spółdzielczości. Rozwój grup producentów został podzielony na 4 etapy. Etapami tymi są: rozwój grup producentów do 1989 roku, lata 1989 – 2000 roku, kiedy to uchwalona została ustawa o grupach producentów rolnych, okres od uchwalenia ustawy do 1 maja 2004 roku, kiedy to nastąpiła akcesja Polski do struktur UE. Ostatni etap to okres członkostwa Polski w UE.

Rozdział trzeci to definicje grupy producentów w świetle dostępnej literatury. Omówienie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez grupy oraz organizacje producentów, czynników ekonomicznych, organizacyjnych  i społecznych mających wpływ na działalność ww. grup. Wskazano również determinanty zakładania grup producentów.

Rozdział czwarty to charakterystyka źródeł, z których grupy i organizacje mogły ubiegać się o dotacje. Program SAPARD, Wspólna Polityka Rolna, środki krajowe. W rozdziale tym wspomniano również możliwe wsparcie na jakie mogą liczyć grupy  i organizacje producentów owoców i warzyw. Zamieszczono także informację o programie PROW 2014 – 2020 i działaniach przewidzianych dla grup producentów.

Rozdział piąty rozprawy zawiera wyniki badań empirycznych grup producentów wśród których zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Badanie zostało zrealizowane wśród gpr zajmujących się uprawą zbóż i nasion roślin oleistych, producentów drobiu oraz trzody chlewnej. Są to trzy najliczniejsze rodzaje zarejestrowanych grup, które korzystały ze środków unijnych. Analiza grupy badawczej pozwoliła dzięki takiemu zróżnicowaniu na adekwatną ocenę rozwoju grup producentów jak i na weryfikację założonego celu dysertacji.

Rozdział szósty to  analiza SWOT zawierająca  szanse i zagrożenia w działalności gospodarczej.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie w filii zagranicznej Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Bristolu Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Metodyka nauczania języków obcych Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +43

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.