UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania

Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania

9 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta w Krakowie, w Sali Obrad odbyła się konferencja – „Edukacja w XXI wieku – problemy i wyzwania”, zorganizowana przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Radę Miasta Krakowa. W Konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele przedsiębiorczości oraz innych przedmiotów, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele krakowskich pracodawców.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia – dr Agnieszki Knap-Stefaniuk, Dziekana Wydziału Zamiejscowego AFiBV w Krakowie, a także zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji, które swoim patronatem objęły konferencję i wspierały jej przygotowanie.
Uczestników konferencji powitali Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa Pani Marta Patena oraz przedstawiciel pracodawców, Dyrektor Teatru Bagatela – Pan Henryk Jacek Schoen.

W wystąpieniach powitalnych podkreślono szczególną wagę i znaczenie współczesnej edukacji w kształtowaniu i rozwoju kompetencji uczniów, optymalnym ich dostosowywaniu do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz w procesie budowania gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy. Dr Agnieszka Knap-Stefaniuk nawiązała również do pisma od Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Jacka Krupy, który napisał „[…] uczestnikom konferencji – dziękuję za trud wkładany w budowę nowoczesnego systemu oświaty. Jestem przekonany, że razem uczynimy z Małopolski Europejski region Wiedzy”.

W trakcie konferencji problemy i wyzwania przed jakimi stoi współczesna edukacja analizowane i oceniane były z różnych perspektyw – z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczyciela przedsiębiorczości, doradcy zawodowego i pracodawcy oraz wykładowców uczelni wyższej. Podczas konferencji zaprezentowanych zostało aż 8 tematów opracowanych przez nauczycieli akademickich, wykładowców Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz zaproszonych do wygłoszenia prelekcji – Gości oraz 3 tematy, wystąpienia przygotowane przez uczennice klasy patronackiej AFiBV z VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Pierwsze wystąpienie dr Ewy Radomskiej (wykładowcy Instytutu Badań Ekonomicznych AFiBV) dotyczyło następującego tematu: „Wiedza jako źródło konkurencyjności w aspekcie budowy gospodarki opartej na wiedzy – wyzwania w sferze edukacji”. Prelekcja rozpoczęła się od analizy zmian w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych we współczesnej gospodarce światowej, następnie dr Radomska przeszła do analizy zagadnień związanych z gospodarka oparta na wiedzy. W trakcie prezentacji zwrócono uwagę na wiedzę jako zasób ekonomiczny i źródło konkurencyjności, przedstawiono scenariusze rozwoju systemu edukacji z perspektywy Polski, opisano wyzwania w sferze edukacji w XXI wieku, podkreślając, że „uczniowie, którzy dziś uczęszczają do szkół, wkrótce będą świadczyć o sile i jakości kapitału społecznego naszego kraju a strategicznym wyzwaniem jest przygotowanie obywateli, którzy będą w stanie tworzyć i zarządzać nowoczesnym państwem oraz budować i wzmacniać konkurencyjność gospodarki w zglobalizowanym świecie”.

Drugie wystąpienie dr Agnieszki Knap-Stefaniuk (Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Krakowie AFiBV) dotyczyło „Współczesnego rynek pracy w kontekście oczekiwań współczesnych pracodawców w zakresie kompetencji kandydatów”. We wstępie prelekcji wyjaśniono, że nowe rozwiązania technologiczne a także nowe wymagania klientów, coraz wyższa jakość świadczonych usług, dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym firm, silna konkurencja to niektóre z wielu czynników, które mają wpływ na kształtowanie wymagań współczesnych pracodawców w stosunku do absolwentów szkół i uczelni. Z roku na rok wymagania pracodawców rosną a ich lista poszerza się o kolejne kompetencje. Podkreślono również, że problemem, który jest coraz częściej akcentowany, zarówno przez teoretyków jak i praktyków zarządzania jest niedopasowanie kompetencyjne, które odnosi się do braku równowagi między umiejętnościami oferowanymi przez potencjalnych pracowników
a umiejętnościami potrzebnymi na rynku pracy. Dr Knap-Stefaniuk przedstawiła krótko charakterystykę pokoleń obecnych aktualnie na rynku pracy oraz wymagania pracodawców w zakresie kompetencji kandydatów, podkreślając szczególnie znaczenie kompetencji miękkich.

Kolejna prezentacja Pani Grażyny Pabis-Mazur, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach dotyczyła „Możliwości i wyzwań dla kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – na przykładzie dobrych praktyk Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach”. W prezentacji opisano między innymi wagę, znaczenie udziału pracodawców w procesie kształcenia zawodowego, przedstawiono formy współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach z pracodawcami, z uczelniami wyższymi, opisano udział ZSE w licznych programach edukacyjnych. Pani Dyrektor podkreśliła w swojej prelekcji rolę, znaczenie zaangażowanych, ukierunkowanych na ciągły rozwój nauczycieli.

W następnej prezentacji dr hab. Jan Fazlagic, Dyrektor Instytutu Kreatywności Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaprezentował temat: „Blaski i cienie wykorzystania technologii informatycznych w edukacji – między entuzjazmem a sceptycyzmem”. W trakcie wystąpienia wyjaśniono przyczyny entuzjazmu orz przyczyny sceptycyzmu, zaprezentowano również ograniczenia zastosowania IT do nauczania. Podkreślono, że „zanika potrzeba uczenia się czegokolwiek na pamięć, analizowania zdarzeń, konieczność poszukiwania fundamentalnych źródeł wiedzy i fundamentalnych praw rządzących światem. Pytanie „dlaczego?”, które jest fundamentem rozwoju intelektualnego zamieniło się na pytanie „jak?.” Wyjaśniono, na czym polega „multitasking”, przedstawiono zalecenia dotyczące przygotowywania się na prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami pokolenia Y. Podkreślono również, że „pokolenie
Y potrzebuje nieustannej stymulacji. W miejscu nauki/pracy zawsze powinno się coś dziać.”

Kolejna prezentacja dotyczyła następującego tematu „Kompetencje współczesnych pracowników a różnice pokoleniowe – perspektywa pracodawcy”. Prezentację przedstawiła Pani Małgorzata Tokarz z Tesco Polska. W trakcie prelekcji opisano kompetencje poszukiwane przez współczesnych pracodawców, podkreślając między innymi znaczenie takich kompetencji, jak: wytrwałość, osiąganie celów, radzenie sobie ze stresem czy umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Podkreślono wagę różnorodności w środowisku zawodowym w kontekście zróżnicowania pokoleniowego. Wskazano korzyści jakie może odnosić pracodawca ze zróżnicowania pracowników (przedstawicieli różnych pokoleń) wspólnie realizujących cele firmy.

Temat następnej prezentacji brzmiał „Współpraca z uczelnią – klasy patronackie jako wsparcie w wyborze drogi zawodowej uczniów krakowskich liceów ogólnokształcących”. Prezentację przygotowali mgr Piotr Wróbel, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w VII LO w Krakowie i doradca zawodowy oraz mgr Joanna Śliwa, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości XIII LO w Krakowie, doradca zawodowy. We wstępie prezentacji mgr Piotr Wróbel zaprezentował dotychczasową współpracę z Akademią Finansów i Biznesu Vistula w zakresie prowadzenia klas patronackich i realizacji w tych klasach rozszerzonego programu z zakresu przedsiębiorczości. W ramach prezentacji przedstawiono wyniki badań, które zrealizowane zostały w klasach patronackich w VII i XIII Liceach Ogólnokształcących w Krakowie. Teza, jaka postawili prowadzący brzmiała – Czy klasa patronacka jest szansą na sukces zawodowy? W podsumowaniu podkreślono, że absolwenci gimnazjów wybierając liceum kierują się głównie profilem klasy. Wybierając klasę patronacką/uniwersytecką za główny atut uznają właśnie dodatkowe zajęcia na uczelni.

W ramach kolejnych wystąpień zaprezentowały się uczennice klasy patronackiej II e z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej z Krakowa (klasy patronackiej AFiBV). Pierwsza prezentacja przedstawiona przez Agnieszką Kozioł dotyczyła stresu. Wyjaśniono, co to jest stres i jakie są rodzaje stresu. Omówione zostały przyczyny i objawy stresu, przedstawiono skutki stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem. Następna prezentacja przygotowana przez uczennice: Aurelię Frączek, Monikę Lusowicz, Patrycję Motak i Julię Pająk dotyczyła wywierania wpływu, asertywności i inteligencji emocjonalnej, roli i znaczenie tych kompetencji w budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Natomiast Zuzanna Kisielak, Natalia Piekarska i Jadwiga Szkatuła opracowały prezentację dotyczącą motywacji i motywowania. W trakcie prezentacji uczennice nawiązały do wybranych teorii motywacji, przedstawiły zasady skutecznej motywacji, zaprezentowały mity związane z motywacją.

Następna prezentacja dotyczyła „Coachingu jako jednego z nowych narzędzi pracy nauczyciela” i została przedstawiona przez mgr Tadeusza Marczewskiego z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W prezentacji nawiązano między innymi do rodzajów coachingu w szkole – indywidualnego, grupowego i rodzinnego oraz coachingu w pracy dyrektora, w pracy wychowawcy, w pracy nauczyciela, w tym w pracy z uczniem zdolnym, w pracy pedagoga szkolnego. Opisano główne zasady coachingu i wyjaśniono korzyści wynikające ze stosowania coachingu w pracy nauczyciela.

Ostatnia prezentacja dotyczyła „Koniecznych kierunków zmian współczesnej edukacji” – została przedstawiona przez dra Artura Kwaska (wykładowcy Instytutu Zarządzania AFiB Vistula). W prezentacji zwrócono przede wszystkim uwagę na jakość współczesnej edukacji, kształcenia w nawiązaniu do wymagań pracodawców. Nawiązano do nowych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w zdobywaniu wiedzy przez współczesnego ucznia i studenta, zidentyfikowano również trendy na rynku edukacyjnym.

Szanowni Państwo,

Raz jeszcze warto podkreślić, że Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula – dr Marek Kulczycki
  • Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa
  • Prezydent Krakowa – Jacek Majchrowski
  • Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider
  • Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa – Barbara Nowak
  • Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Jarosław Chodźko
  • Małopolski Kurator Oświaty – Aleksander Palczewsk

Wszystkim – gościom, prelegentom, mediom i uczestnikom, serdecznie dziękuję za udział w konferencji i zapraszam do udziału w kolejnych. Mam nadzieję, że następna konferencja będzie kontynuacją już podjętej wieloaspektowej dyskusji na temat współczesnej edukacji.

„Szkoła jest ciągle miejscem odbywania lekcji, a te nastawione są na przekazywanie materiału do opanowania, na mniej lub bardziej tradycyjne nauczanie. […] Szkoła wciąż jest dość nieporadna w zakresie edukacji emocjonalnej, pedagogiki twórczości. Jest też wciąż za mało wykorzystanym miejscem wartościowej praktyki społecznej.” Takie konferencje mają służyć właśnie temu, aby było zupełnie inaczej.

Współczesna szkoła, uczeń i edukacja stawiają przed nauczycielem szereg wyzwań. Umiejętność poradzenia sobie w dynamicznie zmieniającym się środowisku wśród młodych ludzi, kolejnych – jakże innych pokoleń wymaga od nauczyciela bycia osobą elastyczną, szybko adoptującą się do zmian, ukierunkowaną na potrzeby i oczekiwania ucznia, rozumiejącą zmiany zachodzące w społeczeństwie, w tym przede wszystkim zmiany w kontekście różnic pokoleniowych.

Trzeba podkreślić, że aby system edukacji mógł właściwie reagować na potrzeby rynku pracy należy szczegółowo i przede wszystkim z odpowiednim wyprzedzeniem identyfikować potrzeby kompetencyjne pracodawców.

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa online Konsultant Językowy w Biznesie Psychologia w biznesie Psychologia w biznesie online Studia azjatyckie: Japonia, Korea, Wietnam Logistyka Logistyka online Ekonomia Filologia angielska online Filologia angielska Zarządzanie Informatyka online Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Full-Stack Data Science Grafika Zarządzanie Ekonomia online Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Ekonomia Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Zarządzanie – Seminarium Doktorskie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Grafika Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +44

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.