UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / News / Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym

Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym

Początek: pon., 01 lip 2019, 09:30
Koniec: pon., 01 lip 2019, 16:00

Bezpieczeństwo jako strategiczny cel działalności współczesnych państw powinno uwzględniać zapewnienie ludności zamieszkującej ich terytoria stabilną egzystencję i zrównoważony rozwój, rozumiany jako równowaga pomiędzy celami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Oznacza to m.in. zapewnienie dostępu do czystego powietrza, wody pitnej, produktów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych oraz bezpieczeństwa w zakresie korzystania z substancji chemicznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego jest wiodącym wymogiem w świetle wykorzystywania w produkcji i konsumpcji ponad 100 tys. produktów chemicznych. Są one niezbędne dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego, zwiększania mobilności społeczeństw i wyżywienia rosnącej lawinowo liczby ludności. Z drugiej jednak strony stwarzają ryzyko wypadków przemysłowych i katastrof, m.in. w związku z szybko dekapitalizującą się infrastrukturą produkcyjną i transportową.

Również nielegalna działalność z użyciem substancji chemicznych stanowi coraz większy czynnik zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, potęgując zagrożenia hybrydowe. Pojawienie się realnego zagrożenia cyberatakami na produkcyjne instalacje chemiczne, środki chemiczne podczas transportu oraz miejsca ich składowania, wymaga podjęcia skutecznych działań zapobiegawczych, aby komputer nie był wykorzystany jako narzędzie do nielegalnego użycia substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo chemiczne jest także kluczem do bezpieczeństwa ekologicznego, gwarantującego wysoką jakość środowiska. Jest ono także nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym. Zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i przestrzegania norm ochrony środowiska staje się wiodącym warunkiem prowadzania działalności badawczej i naukowej. Priorytetowym wyzwaniem jest zapewnienie, aby w ramach rozwoju nauki i badań, które wspierają szerokie wykorzystanie zdobyczy chemii, społeczeństwo i władze publiczne były świadome zagrożeń ekologicznych i chemicznych.

Tematy ważne dla umacniania bezpieczeństwa wewnętrznego państw i pogłębienia współpracy międzynarodowej na rzecz redukcji zagrożeń, jakie niesie szybki rozwój produkcji chemicznej i powszechny dostęp do chemikaliów, podejmie I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego „Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”, którą organizują 1 lipca 2019 r. Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS). Partnerem medialnym jest czasopismo naukowe „Security Review”.

Cele konferencji

Konferencja dokona przeglądu potencjału i możliwości współpracy przedstawicieli środowisk akademickich z Polski i zagranicy, agend rządowych, przemysłu, nauki, organizacji pozarządowych i mediów społecznościowych w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego oraz przeciwdziałania nielegalnemu użyciu toksycznych substancji chemicznych. Będzie integrować przedstawicieli środowiska akademickiego, administracji państwowej i gospodarki w poszukiwaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo środowiskowe i publiczne w kontekście szerokiego wykorzystywania substancji chemicznych, a także możliwości nielegalnego użycia materiałów chemicznych.

Konferencja będzie wspierać międzynarodową współpracę badawczą i naukową na rzecz umacniania bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego a także cyberbezpieczeństwa jako ważnego elementu bezpieczeństwa obywateli i działalności publicznej w obliczu rosnących zagrożeń chemicznych dla środowiska, bezpieczeństwa publicznego oraz działalności przemysłowej.

Rada Naukowo-Programowa

 • dr hab. Włodzimierz Fehler, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – przewodniczący konferencji;
 • dr Zdzisław Rapacki, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula – wiceprzewodniczący;
 • Krzysztof Paturej, prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) – wiceprzewodniczący;
 • Mirosław Kowal, rektor Lwowskiego Uniwersytetu Życia;
 • dr Andrea Malizia, Uniwersytet Rzymski „Tor Vergata”;
 • Igor Kripunov, Uniwersytet Georgia, USA;
 • dr Andrzej Kozak, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS);
 • dr Sergei Pastukhov, zastępca rektora Uniwersytetu Obrony Cywilnej w Mińsku;
 • bryg. dr inż. Tomasz Bąk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  w Rzeszowie;
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu;
 • dr hab. Janusz Kocik, profesor Szkoły Zdrowia Publicznego w Warszawie;
 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu;
 • dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula;
 • bryg. Wiesław Leśniakiewicz;
 • dr hab. Kinga Machowicz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • mgr Waldemar Paturej, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS);
 • dr hab. Piotr Piątek, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • dr hab. Renata Podgórzańska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • dr hab. Piotr Solarz, profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
 • dr Jacek Pomiankiewicz, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie;
 • dr hab. Krystyna Skibniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
 • dr hab. Tomasz Skrzyński, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski;
 • dr Robert Wawer SJ, PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie;
 • dr hab. Ireneusz Winnicki, Wojskowa Akademia Techniczna;
 • dr Włodzimierz Zieliński, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie;
 • dr Krzysztof Żyndul, Kancelaria Gospodarcza Krzysztof Żyndul i Wspólnicy.

Program Konferencji

09.30–10.00 | Otwarcie obrad, Aula 2A

 • Wystąpienie dr. hab. Wawrzyńca Konarskiego, profesora i rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula;
 • Wystąpienie dr. Zdzisława Rapackiego, kanclerza Akademii Finansów i Biznesu Vistula;
 • Wystąpienie prof. Mirosława Kowala, rektora Lwowskiego Uniwersytetu Życia;
 • Wystąpienie amb. Krzysztofa Patureja, prezesa Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS);
 • Wystąpienie dr. hab. Włodzimierza Fehlera, profesoraUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – przewodniczącego konferencji.

10.00–12.30 | Sesja plenarna, Aula 2A

Prowadzący: dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor AFiB Vistula, prof. dr hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski:

 • dr hab. Włodzimierz Fehler, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Istota i zakres bezpieczeństwa chemicznego;
 • Krzysztof Paturej, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa chemicznego w ujęciu globalnym;
 • dr Zdzisław Rapacki, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula, CHEMSS EDU R&D Network – rozwój międzynarodowej sieci współpracy akademickiej i naukowej na rzecz bezpieczeństwa chemicznego;
 • Robert Jabłoński, Karol Gęga, Metegrity, Kanada, Zarządzanie ryzykiem w dobie cyfryzacji procesów przemysłowych – od bezpieczeństwa papierowego do bezpieczeństwa cyfrowego;
 • Michał Witkowski, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wybrane aspekty bezpieczeństwa chemicznego w cywilnym transporcie lotniczym;
 • Igor Khripunov, Uniwersytet Georgia, USA, Bezpieczeństwo chemiczne w działalności przemysłu;
 • dr Andrea Malizia, Uniwersytet Rzymski „Tor Vergata”, Bezpieczeństwo chemiczne wobec bezpieczeństwa jądrowego i biologicznego;
 • dr Sergei Pastukhov, Uniwersytet Obrony Cywilnej w Mińsku, Rozwój lokalnej odpowiedzialności z bezpieczeństwo chemiczne na Białorusi.

12.30–13.15 | Przerwa na obiad

13.15–15.15 | Sesja I, Aula 2A

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, Wojskowa Akademia Techniczna, dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 • dr. hab. Ireneusz Winnicki, Wojskowa Akademia Techniczna, Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych w swobodnej atmosferze;
 • dr Robert Wawer SJ, Papieski Wydział Teologiczny – Collegium Bobolanum w Warszawie, Bezpieczeństwo chemiczne w perspektywie ekologii integralnej papieża Franciszka;
 • dr Krzysztof Żyndul, Kancelaria Gospodarcza Krzysztof Żyndul i Wspólnicy, Usytuowanie zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w przedsiębiorstwie;
 • bryg. dr hab. inż. Tomasz Bąk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zagrożenia terrorystyczne z użyciem broni chemicznej;
 • płk dr Grzegorz Konopko, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Środowisko bezpieczeństwa chemicznego w aspekcie wyzwań, szans i zagrożeń dla systemu bezpieczeństwa państwa;
 • mgr Waldemar Paturej, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Lokalna odpowiedzialność w bezpieczeństwie chemicznym i ekologicznym;

13.15–15.15 Sesja II, Aula 3

Prowadzący: dr hab. Kinga Machowicz, profesor KUL, dr hab. Ireneusz T. Dziubek, profesor PWSZ.

 • dr Anna Makuch, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w Polsce i na świecie;
 • dr hab. Ireneusz T. Dziubek, profesor PWSZ, dr Bogumiła Pawlaczyk, PWSZ w Kaliszu, Utylizacja i nielegalne składowanie odpadów chemicznych jako tykająca bomba ekologiczna;
 • mgr Joanna Śliwińska, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, Chemiczne zanieczyszczenia Bałtyku;
 • dr hab. Kinga Machowicz, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polityka tworzenia prawa w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w Polsce;
 • dr Andrzej Kozak, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Cyberbezpieczeństwo – ochrona przed cyberatakami i niezawodność w przemyśle.

15.30–16.00 | Podsumowanie Konferencji

dr hab. Włodzimierz Fehler, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Wręczenie certyfikatów udziału – Aula 2A

Współorganizatorzy konferencji:

 • Metegrity, Kanada;
 • Uniwersytet Rzymski „Tor Vergata”, Rzym;
 • Lwowski Uniwersytet Życia, Lwów;
 • Uniwersytet Obrony Cywilnej, Mińsk;
 • Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu;
 • Wydział Nauk Społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie;
 • Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • Instytut Nauk Społecznych, Papieski Wydział Teologiczny – Collegium Bobolanum w Warszawie;
 • Instytut Analizy Ryzyka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
 • Kancelaria Gospodarcza Krzysztof Żyndul i Wspólnicy.

Konferencja odbędzie się 1 lipca 2019 r., w godz. 9.30-16.00, Aula A2.

Udostępnij ten post
Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.