UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Strony / Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse

Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse

Instytutem kieruje dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

Jego zastępcami są: prof. dr hab. Wojciech Charemza, w latach 2017-2018 dyrektor uczelnianego Centrum Studiów Zaawansowanych oraz dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiBV, dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich.

Instytut Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse powstał z początkiem roku akademickiego 2019/2020 w wyniku połączenia Instytutu Badań Ekonomicznych i Instytutu Finansów.

Do Instytutu należą pracownicy naukowi i doktoranci kierunków ekonomia oraz finanse i rachunkowość Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych.

Współpracują z nim także naukowcy z innych instytutów i kierunków uczelni. Działalność Instytutu obejmuje prace naukowo-badawcze i eksperckie z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia oraz finanse i rachunkowość. Instytut podejmuje także studia interdyscyplinarne, o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, prowadzone we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i ekspertami zewnętrznymi.

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytut prowadzi badania dotyczące problematyki rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie, stanu finansów krajowych i międzynarodowych, inwestycji krajowych i zagranicznych, współpracy gospodarczej i finansowej Polski z zagranicą, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, międzynarodowej integracji gospodarczej, polityki gospodarczej i społecznej oraz zarządzania ryzykiem w skali makro- i mikroekonomicznej, sektorowej, europejskiej i globalnej.

Spośród pracowników Instytutu wywodzi się zespół tworzący uczelniane Centrum Studiów Zaawansowanych (VCAS), którego prace w latach 2017-2018 koncentrowały się na następujących przedsięwzięciach: szkoleniach dotyczących możliwości publikowania w kraju i za granicą oraz występowania o granty badawcze; spotkaniach roboczych typu reading group, mających na celu zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami badawczymi; seminariach naukowych prowadzonych przez osoby zrzeszone w Centrum oraz zaproszonych prelegentów; organizowaniu współpracy z uczonymi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych; uczestnictwie w kongresach, konferencjach i warsztatach naukowych.

Wiodące kierunki prac naukowych Instytutu.

Wiodącymi kierunkami prac naukowych Instytutu w 2019 r. były, po pierwsze, studia nad przemianami strukturalnymi zachodzącymi w świecie oraz płynącymi stąd wyzwaniami rozwojowymi dla gospodarki europejskiej i globalnej oraz konsekwencjami, jakie niosą one dla Polski – w tym w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz bezpieczeństwa finansowego i rozwoju społecznego. Po drugie, analiza wpływu niepewności makroekonomicznej na politykę gospodarczą państw, w tym Polski i krajów Europy środkowej i wschodniej.

Studia finansowe Instytutu od lat koncentrują się wokół trzech grup zagadnień: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Analizowane są stan finansów polskiego sektora rządowego i samorządowego, sytuacja budżetu państwa i kształtowanie się długu publicznego. Badana jest sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem położenia małych i średnich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Dużo uwagi poświęca się zmianom w finansach światowych i płynącym stąd zagrożeniom dla polskiej gospodarki i finansów, w tym polityce gospodarczej Unii Europejskiej i kryzysowi zadłużeniowemu w strefie euro. Wyniki prac w zakresie sytuacji budżetowej, polityki fiskalnej i pieniężnej kraju oraz jego sytuacji płatniczej wobec zagranicy są tradycyjnie publikowane w corocznych Raportach o stanie finansowym państwa i okazjonalnych artykułach.

Dorobek Instytutu.

Instytut odbywa okresowe spotkania i konferencje, współpracując z innymi instytutami Akademii. Uznając olbrzymie znaczenie jakości kierowania w życiu gospodarczym, 27 marca 2017 r. zorganizował ogólnokrajową konferencję pt. „Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, kraju, ugrupowania integracyjnego i świata”, na której głównym speakerem był profesor Jerzy Wilkin. Odpowiadając na aktualne zapotrzebowanie, 16 kwietnia 2018 r. Instytut zorganizował kolejną ogólnopolską konferencję „Euro a sprawa polska”, poświęconą problematyce przystąpieniu Polski do strefy euro. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił profesor Grzegorz Kołodko. W 2018 r. Instytut był także organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ – wnioski dla Polski”. 20 maja 2019 r. odbyła się w AFiBV ogólnopolska konferencja „Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce – blaski i cienie”. Wykład wprowadzający do konferencji wygłosił profesor Radosław Markowski. Konferencja nosiła interdyscyplinarny charakter i była próbą oceny dokonań ostatnich trzech dekad. W 2019 r. Instytut zorganizował jeszcze dwie inne konferencje: „Dylematy zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i finansów w globalnym środowisku” oraz „Systemowe zapobieganie i zwalczanie prania pieniędzy”. W ramach prac Instytutu odbyły się też m.in. seminaria naukowe: „Can Regulation Improve Service Quality? Evidence from EU Passenger Rights” oraz „Listy zastawne i sekurytyzacja jako instrumenty wspierające rozwój segmentu kredytów hipotecznych w Polsce po 2005 roku”.

Wyniki działalności naukowej Instytutu i materiały konferencyjne są prezentowane w czasopismach naukowych, monografiach i innych publikacjach Wydawnictwa Grupy Uczelni Vistula oraz w wydawnictwach zewnętrznych.

W ostatnich latach ukazały się m.in.: ważna monografia pod red. Ryszarda Michalskiego Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce (2019); dwie monografie autorstwa Z. Zimnego, wydane przez GUV: Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczanie kosztów (2018) i Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski (2017) oraz dwa rozdziały autorstwa J. Kotyńskiego w monografiach opracowanych przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN w Warszawie: „Problemy bezpieczeństwa finansowego państw europejskich: rola Unii Europejskiej; przyszłość walut”, w książce: Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych (2018); oraz „Charakter współczesnej gospodarki. Główne tendencje”, w: Dokąd zmierza Europa: państwo – gospodarka – społeczeństwo – finanse (2016); praca M. Götz Stylised Facts and Salient Features in (Post)Crisis FDI Policies in the EU (2016), Monografie, AFiBV, Warszawa; praca zbiorowa W. Hübnera, V. Fedorenko, M. Rybickiej, W. Wieszczyckiej Nowy Szlak Jedwabny (New Silk Road) – tradycja a współczesna integracja Europy i Azji (2016), AFiBV, Warszawa. Pracownicy Instytutu są także współautorami cenionej pozycji Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka (2018), red. nauk. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, PWE, Warszawa, wyd. 2 zmienione i rozszerzone.

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.