UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ Skorzystaj teraz

Strona główna / Kierunki studiów / Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Cena od

5750 zł / rok

Image for Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

O studiach

Studia skierowane są do osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń, likwidacją szkód w pojazdach,  maszynach i urządzeniach, rzeczoznawców, firm leasingowych, kancelarii prawnych specjalizujących się głownie w prawie rodzinnym i spadkowym, kancelarii odszkodowawczych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem nowych kompetencji dotyczących rzeczoznawstwa a także dla wszystkich reprezentantów wolnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego, którzy chcą rozszerzać swoją wiedzę.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń, wykonywania ocen technicznych, kalkulowania kosztów napraw pojazdów i maszyn a także zasad rekonstrukcji wypadków drogowych.

Zwiększająca się liczba uczestników ruchu drogowego z udziałem pojazdów i maszyn wpływa znacząco na ryzyko występowania zdarzeń losowych z ich udziałem, których analiza związana jest koniecznością posiadania wiedzy w zakresie działań odnoszących się do ustalenia wysokości szkody z wykorzystaniem nowoczesnych metod kalkulacyjnych. Rekonstrukcja  wypadków drogowych jest istotnym elementem oceny zachowań uczestników ruchu drogowego oraz sytuacji powodujących stan zagrożenia na drodze.
Słuchacze będą mogli poznać metody prowadzenia rekonstrukcji i analizowania przyczyn wypadków drogowych.

W czasie dwóch semestrów studiów słuchacze zostaną zapoznani z zasadami wykonywania kalkulacji kosztów napraw i rekonstrukcji wypadków z wykorzystaniem specjalistycznych programów wspomagających pracę rzeczoznawców – w formie wykładów oraz ćwiczeń.

Program studiów został opracowany przez Radę Programową Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula, w skład której wchodzą wybitni teoretycy i praktycy.

W skład Rady Programowej wchodzą:

Beata Grott

– DAT Polska sp. z o.o.

dr Małgorzata Maliszewska

– Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

dr inż. Piotr Fundowicz

Politechnika Warszawska

Robert Kulczyk

– INFO-EKSPERT Sp. z o. o.

Adam Markiewicz

– EUROTAX Autovista Polska sp. z o.o.

Tomasz Renik  

– AUDATEX Polska sp. z o.o.

Marek Wierzbicki

– Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

Program studiów Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze, oraz złożenie pracy pisemnej w formie oceny uszkodzeń pojazdu wraz z wyceną kosztów naprawy wykonaną w dowolnym z omawianych systemów eksperckich.

Pobierz program

Oględziny samochodów na zaliczenie pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych (8h)

Szymański & Partner, Warszawa, ul Olbrachta 94A

lub

Auto Babice, Babice Nowe ul. Hubala Dobrzańskiego 159

Wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów (2h)

SKP SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 164

Wizyty w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (4h)

ASO BMW Bawaria Motors Warszawa, ul Czerniakowska 47 – warsztat mechaniczny

lub

PGD Naprawa nadwozi Warszawa, ul. Uczniowska 34.

CERTYFIKAT RZECZOZNAWCY SAMOCHODOWEGO

Absolwent studiów podyplomowych Rzeczoznawstwo pojazdów maszyn i urządzeń ma możliwość uzyskania certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego po odbyciu stażu asystenckiego realizowanego pod patronatem Polskiego Związku Motorowego Holding sp. z o.o., spełnieniu ustawowych wymagań i złożeniu niezbędnej dokumentacji w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.

Certyfikat można uzyskać po zakończenia studiów podyplomowych na Uczelni Vistula i zdaniu egzaminu w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców przy Polskim Związku Motorowym, jednostce akredytowanej w polskim systemie akredytacji.Cena certyfikatu wynosi 1300 zł. Dokumentem potwierdzającym zakończenie studiów podyplomowych jest zaświadczenie o ukończenia studiów podyplomowych.

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym:

 1. Posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 2. Posiada 2-letnią praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją (nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej);
 3. Posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C;
 4. Nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 5. Posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacj

Kariera

Studia dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności w dziedzinie rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń. Słuchacze mają możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej we współpracy z warsztatami naprawczymi, firmami leasingowymi, podmiotami rynku finansowego (w tym zakładami ubezpieczeń i bankami), kancelariami komorniczymi, urzędami celno-skarbowymi, działami windykacji przedsiębiorstw.

Absolwent studiów podyplomowych „RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW MASZYN I URZĄDZEŃ” ma możliwość uzyskania certyfikatów w zakresie obsługi programów eksperckich DAT, EUROTAX, AUDATEX, INFO-EKSPERT (po złożeniu wniosku i spełnieniu określonych indywidualnie przez Firmę certyfikującą warunków). Łączny koszt wszystkich certyfikatów wynosi 1500,00 zł

Absolwent studiów otrzyma także zaświadczenie wydane przez spółkę akcyjną Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni Rzeczoznawcy PZM, które daje możliwość współpracy z tą Spółką i zdobycia doświadczenia w zakresie rzeczoznawstwa pojazdów.

Cennik

Czesne za studia wynosi 5750 zł – płatne tydzień przez rozpoczęciem studiów.
Studia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają dwa semestry.

Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

 • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
 • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Opis przelewu:

W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

Numer konta:

Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

*Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik studiów

dr Małgorzata Maliszewska

Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” ISSN2544-1159 wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

Link do profilu wykładowcy w USOSweb

Czytaj mniej

dr Małgorzata Maliszewska

Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 czł…

Czytaj więcej

Kadra

dr inż. Piotr Fundowicz

mgr inż. Robert Kulczyk

inż. Mirosław Majda

Adam Markiewicz

inż. Dariusz Walewski

dr inż. Piotr Zydorowicz

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

 • pobierz formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
 • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
 • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
 • 1 zdjęcie w formacie jpg,
 • potwierdzenie wpłaty czesnego.

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Często pytacie nas o…

Jak złożyć aplikację online?

W celu złożenia aplikacji online należy kliknąć na przycisk APLIKUJ ONLINE, który widoczny jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do zapoznania się z zakładką REKRUTACJA, gdzie szczegółowo wyjaśnione są poszczególne etapy rekrutacji.

Gdzie mogę znaleźć cennik studiów?

Cennik studiów dostępny jest na stronach dotyczących poszczególnych kierunków, jak również w zakładce WAŻNE DOKUMENTY – OPŁATY ZA STUDIA.

Czy są jakieś promocje dla nowych kandydatów?

Tak, zapraszamy do zakładki KANDYDAT- OFERTY SPECJALNE, gdzie można znaleźć szczegóły, dotyczące aktualnych promocji dla nowych kandydatów na studia.

Jestem studentem, czy mogę zapłacić za studia na Uczelni?

Tak, możesz przyjść do Kwestury i tam zapłacić – gotówką lub kartą.

Chcę otrzymać zwrot pieniędzy, jak to zorganizować?

Napisz na adres: refund@vistula.edu.pl. Zapoznaj się także z treścią umowy, §4, streszczenie 8-16.

Jestem studentem, chcę opłacić kolejny semestr/rok.

Napisz na adres: kwestura@vistula.edu.pl ze swojego studenckiego konta pocztowego i poproś o fakturę. Wszystkie informacje o kolejnych płatnościach dostępne są w systemie USOS na koncie studenta.

Gdzie znajdę informację na temat sesji egzaminacyjnej?

Terminy sesji egzaminacyjnej podane są w organizacji roku akademickiego na: https://www.vistula.edu.pl/student/dziekanat/organizacja-roku-akademickiego. Każdy wykładowca ma obowiązek poinformować studenta o terminie egzaminu/zaliczenia.

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plan zajęć znajduje się w USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Link do USOSweb znajduje się na stronie www Uczelni, w zakładce Intranet. Każdy student po zalogowaniu się widzi swój indywidualny plan.

Jak mogę odebrać swoją legitymację?

Legitymacje studentów I semestru są do odbioru na recepcji Uczelni, pozostałe legitymacje należy odebrać w Dziekanacie.

Sprawdź pełne FAQ dotyczące naszych uczelni

Przejdź do FAQ

Pliki do pobrania

Regulamin Studiów Podyplomowych
Zarządzenie w sprawie zasad sporządzania i wydawania oraz opłat za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kopii świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski i ich duplikatów, dla studiów podyplomowych prowadzonych w AFiB Vistula

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

I stopnia, licencjackie (3-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym – draft

Zarządzanie w lotnictwie cywilnym – draft

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Menedżer transportu drogowego

Menedżer transportu drogowego

Tryb

Niestacjonarne (w weekendy)

Poziom

Studia podyplomowe (1-roczne)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online

Tryb

Poziom

II stopnia, magisterskie (2-letnie)

Język wykładowy

polski

Lokalizacja

Warszawa

Uczelnia realizuje projekty
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ekonomia Filologia angielska Zarządzanie Informatyka Architektura Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Grafika Zarządzanie MBA Women in Leadership Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes MBA – Dyplomacja Akademia Wiedzy Praktycznej – Akademia Kadr i Płac Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Metodyka nauczania języków obcych Bezpieczeństwo w zarządzaniu firm i instytucji Ekonomia Tłumaczenia specjalistyczne, język angielski Tester oprogramowania Administrowanie funduszami europejskimi Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń Menedżer transportu drogowego Komunikacja techniczna Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego Cyberbezpieczeństwo dla informatyków Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością w biznesie i w administracji Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Ekonomia online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA online Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA Filologia hiszpańska Filologia hiszpańska Grafika Stosunki międzynarodowe online Stosunki międzynarodowe Informatyka Zarządzanie online Zarządzanie online Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe online Zarządzanie Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem AFiB Vistula i London South Bank University Filologia angielska +41

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. Sprawdź szczegóły.