Home / News / Intellectual capital of knowledge employees 65 plus

Intellectual capital of knowledge employees 65 plus

Start: Fri, 26 Feb 2016, 10:30
End: Fri, 26 Feb 2016, 18:00

W ciągu najbliższych lat będą miały miejsce zmiany demograficzne. W Europie Zachodniej w zastraszającym tempie rośnie liczba ludzi przechodzących na emeryturę. Zmiany te są często opisywane jako zagrożenia (np. dla systemu emerytalnego). Nasza konferencja, która odbędzie się 26 lutego br,  poświęcona będzie jednak nie zagrożeniom, przedstawimy szanse jakie idą wraz ze zmianami demograficznymi dla pracodawców.

Kapitał intelektualny pracowników wiedzy 65 plus i możliwości jego wykorzystywania.
Dobre praktyki w obszarze zatrudnienia.
26.02.2016
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3 

Jest prawdą niemalże oczywistą, że w najbliższym okresie nastąpi istotne przesunięcie w proporcjach między liczbą osób w wieku sprzed nowych regulacji prawnych uznanym za produkcyjny (do 60 lat  dla kobiet i do  65 lat  dla mężczyzn)  i poprodukcyjnym. Okres po 2020 roku będzie charakteryzował się gwałtownym starzeniem się ludności. Znaczny przyrost nastąpi w najstarszych grupach wiekowych. Liczba osób w wieku 85 lat i więcej wzrośnie do 2020 r. o 50 % i osiągnie pół miliona, a w 2030 r. wzrośnie do prawie 800 tys. (obecnie liczba osób w tym wieku wynosi niespełna 320 tys.), a w 2045 r. po raz pierwszy liczba osób powyżej 60 r. życia będzie większa niż osób poniżej 30 r. życia ( Raport GUS – prognoza ludności do 2030 roku).

Świadomość starzenia się społeczeństwa, a jednocześnie wydłużanie się wieku życia ludzi wymaga podjęcia działań zmierzających do wypracowania nowych form organizacji pracy, zagospodarowania potencjału tkwiącego w „dojrzałych pracownikach” przy jednoczesnej trosce o wysoką jakość ich życia. Zjawisko, o którym mowa wyżej warto także postrzegać z perspektywy szans i nowych możliwości aranżacji procesów zarządzania. Zamiast „zmiany pokoleniowej” coraz częściej będziemy mówili o „ko-egzystencji” pokoleń w miejscu pracy.

Przedłużający się okres aktywności zawodowej, związanej z ustawowo zmienionym okresem obligatoryjnego zatrudnienia, (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637), mimo że jak każda zmiana organizacyjna wzbudza kontrowersję, stanowi jednocześnie wyzwanie i może być rozpatrywany jako szansa, zarówno dla organizacji jak i dla pracownika. Jeśli przyjmiemy założenie, że jednym z celów polityki społecznej i na poziomie organizacji strategii kadrowej, zintegrowanej ze strategią organizacji jest maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i realizacja obok celów biznesowych (w przypadku organizacji gospodarczych) celów postulowanych przez ekonomię społeczną tj. budzenie przedsiębiorczości pracowników niezależnie od wieku i dążenie do pełnego zaspakajanie ich potrzeb i ich wartości, podjęcie problematyki opracowania przez organizacje dobrych praktyk i programów związanych z zatrudnianiem pracowników w wieku 65 plus nabiera szczególnego znaczenia. Problematyce tej jest poświęcona niniejsza konferencja.

Do kogo adresowana jest konferencja?

Ekspertów rynku pracy,
Doradców zawodowych,
Przedstawicieli firm rekrutacyjnych i head-hunterskich,
Pracowników działów HR,
Urzędników odpowiedzialnych za rynek pracy,
Dostawców rozwiązań informatycznych dla działów HR.

Pytania, na jakie będziemy starali się odpowiedzieć w czasie konferencji:

Jak lepiej wykorzystać potencjał pracowników 65+?
Jakie zmiany czekają działy HR w związku z zatrudnianiem ekspertów 65+?
Jak zarządzać wielopokoleniową różnorodnością w firmie?
Jak zapewnić retencję wiedzy w firmie w sytuacji, gdy firmę opuszczają eksperci w wieku 65+?
Jakie systemy ZZL należy tworzyć dla pracowników 65+?
Jak definiować produktywność pracowników 65+? (na tle produktywności młodszych pracowników)
Jak wykorzystać pracowników 65+ jako pełnowartościowych pracowników w urzędach administracji publicznej?

Uczestnicy naszej konferencji będą mogli:

Wypracować nowe podejście do strategii HR związane z wykorzystaniem kompetencji pracowników 65+,
Opracować plany badań rynku pracy z uwzględnieniem wniosków płynących z konferencji,
Zapoczątkować funkcjonowanie polskiego środowiska ekspertów z branży HR zajmujących się zarządzaniem kompetencjami pracowników 65+,
Poznać najnowsze trendy w dziedzinie wykorzystania kompetencji pracowników 65+,
Zapoznać się z wynikami pierwszego w Polsce badania naukowego zrealizowanego w AFiBV dotyczącego kompetencji pracowników wiedzy w wieku 65+.

Konferencja odbędzie się 26 lutego 2016 r.
w siedzibie Akademii Finansów i Biznesu Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie.

Rejestracja uczestników trwa do 25 stycznia 2016 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Po konferencji planowane jest wydanie monografii naukowej zawierającej artykuły uczestników wydarzenia. Osoby zainteresowane publikacją są zobowiązane do uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł brutto.

Share this post
The university implements projects co-financed by the European Union
Vistula University in Pultusk

Vistula University in Pultusk

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Check details.